Seniorzy! Zapraszamy Was do udziału w projekcie

  • Napisany przez:

Drodzy Seniorzy! Fundacja św. Jerzego w Wałbrzychu, serdecznie zaprasza Was do udziału w projekcie pt. „Centrum Aktywności Obywatelskiej w Wałbrzychu!”
Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kryteria rekrutacji uczestników:

Kandydaci zostaną poproszeni o odniesienie się w formularzu zgłoszeniowym do zagadnień istotnych z punktu widzenia projektu. A mianowicie będą zobligowani do określenia:

➢ poziomu zaangażowania w sprawy lokalne;
➢ aktywności w zakresie uczestnictwa w zorganizowanych formach edukacji;
➢ znajomości obsługi komputera;
➢ doświadczenia w zakresie działań wolontariackich;
➢ znajomości zasad aplikowania o fundusze na inicjatywy oddolne;
➢ udziału w wyborach;
➢ poziomu motywacji;
➢ wieku (zrekrutowane zostaną osoby 60+);
➢ miejsca zamieszkania (do projektu zakwalifikowane zostaną osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują miasto Wałbrzych lub tereny powiatu wałbrzyskiego).
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia składanego przez uczestnika przed przystąpieniem do projektu. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób.

Organizacja usług:

Usługi świadczone będą w województwie dolnośląskim, mieście Wałbrzych. Warsztaty tematyczne dla uczestników projektu obejmować będą szkolenia przygotowujące do usług
wolontariackich skierowane do 60 uczestników projektu:

➢ szkolenie motywacyjno-integracyjne;
➢ szkolenie z podstaw wolontariatu;
➢ warsztatów fundraisingowych;
➢ warsztatów z zakresu narzędzi teleinformatycznych;
➢ możliwość uczestnictwa w Centrum Aktywności Obywatelskiej, będzie to miejsce przyjazne dla seniorów, w którym będzie integracja nie tylko uczestników projektu, ale osób starszych w ogóle.
Centrum będzie również miejscem, w którym każdy będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę nt. obsługi komputera, zastosowania i obsługi Internetu, a także nowych, w tym mobilnych technologii. Centrum będzie działało 80 godzin miesięcznie.

Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani będą do:

➢ przestrzegania niniejszego Regulaminu Projektu;
➢ punktualnego przychodzenia na zajęcia;
➢ uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym w programie, przy min. 80 % obecności;
➢ rzetelnego przygotowywanie się do zajęć zgodnie z zaleceniami trenerów;
➢ potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności;
➢ poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie;
➢ złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie.

Szanowni Seniorzy!

Dzięki uczestnictwie w projekcie nabędziecie lub wzmocnicie posiadane kompetencje w zakresie wolontariatu, poznacie swoje słabsze i moce strony, podniesiecie swoją samoocenę, wzmocnicie motywację i chęć do działania dla innych.

Zapewniamy:

➢ catering (kawa, herbata, ciastka itp.);
➢ możliwość owocnego spędzenia czasu poprzez udział w zajęciach rozwijających zainteresowania;
➢ wykłady, zajęcia otwarte;
➢ przyjazną atmosferę.

Biuro Projektu „Centrum Aktywności Obywatelskiej w Wałbrzychu!”
ul. św. Jerzego 1, 58-304 Wałbrzych
e-mail: szydlowska.m@gazeta.pl
tel.: 603 566 133

Nasi partnerzy