Uwaga! Konkurs Filmowy

 • Napisany przez:

Regulamin konkursu filmowego Jan Paweł II i Św. Siostra Faustyna Kowalska apostołami Miłosierdzia Bożegopod Honorowym Patronatem ks. biskupa Ignacego Deca, Ordynariusza Diecezji Świdnickiej.

 • § 1. ORGANIZATOR
 1. Organizatorem konkursu jest grupa nieformalna zawiązana w celu realizacji projektu pt: „Miłosierdzie – drogą chrześcijańskiej doskonałości”, którego częścią jest konkurs filmowy pod tytułem: „Jan Paweł II i Św. Siostra Faustyna Kowalska apostołami Miłosierdzia Bożego”. Organizator konkursu współpracuje z Diecezjalnym Instytutem Akcji Katolickiej, Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej w Boguszowie-Gorcach, Kurią Diecezji Świdnickiej, Parafią Świętej Trójcy w Boguszowie-Gorcach.
 2. Konkurs zorganizowany jest w ramach realizacji projektu pt: „Miłosierdzie – drogą chrześcijańskiej doskonałości” na które Organizator otrzymał dofinansowanie w ramach realizacji projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przez Fundację „Katolicka Inicjatywa BERIT” pt. „#SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI 2018-2019”.
 3. Honorowy Patronat nad konkursem objął ks. Biskup Ignacy Dec, Ordynariusz Diecezji Świdnickiej.

 § 2. OKRES REALIZACJI

 1. Konkurs realizowany będzie w następujących terminach:

– 01.09.2019 r. – ogłoszenie konkursu,

– 26.09.2019 r. – termin nadsyłania prac konkursowych,

– 01.10.2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu,

– 05.10.2019 r. – uroczyste wręczenie nagród.

 • § 3. CELE KONKURSU
 1. Poszerzenie wiedzy o wielkich świętych polskich: Św. Janie Pawle II i Św. Siostrze Faustynie Kowalskiej
 2. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
 3. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
 4. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
 • § 4. TEMAT KONKURSU
 1. Organizatorzy konkursu oczekują na filmy, których tematem będzie przedstawienie między innymi jaki wpływ życie i dzieła św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II miały na życie całych społeczności, narodów czy poszczególnych osób. Przedstawienie jakie znaczenia miało ich apostolstwo na życie ludzi, którzy się z nimi spotkali lub którzy korzystali z dzieł po nich pozostawionych. Przedstawienie jak ich apostolstwo może wpłyną na przyszłość poszczególnych osób.
 •  § 5. ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych (przez ograniczeń wiekowych) a zwłaszcza do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Do określenia wieku uczestnika należy przyjąć tylko rok kalendarzowy urodzenia. Komisja konkursowa może dopuścić prace dzieci młodszych w przypadku wysokich walorów artystycznych lub merytorycznych pracy konkursowej.
 2. Autorem filmu może być jedna osoba.
 3. Na konkurs każdy uczestnik przesłać jeden film.
 4. Uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie DVD/CD lub pen drive jedną pracę konkursową w dowolnym formacie filmowym, którego czas projekcji nie przekracza 3 minut.
 5. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju techniki grafiki komputerowej(np. animacje), które ukazują przesłanie konkursu.
 6. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
 7. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
 • pomysłowość
 • technika
 • oryginalność
 • wartość merytoryczna.
 1. Przesłane filmy zostaną przejrzane przez Organizatora i poddane wstępnej selekcji, pod kątem spełniania przez filmy warunków Regulaminu Konkursu.
 •  § 6. ZGŁOSZENIA
 1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem RODO należy składać do 26 września 2019 r. wysyłając je w zamkniętych kopertach na adres: Magdalena Julian, skrytka pocztowa nr 15, Urząd Pocztowy Boguszów-Gorce 1, ul. Mickiewicza 9, 58-370 Boguszów-Gorce z dopiskiem „Konkurs filmowy”. Liczy się data wpływu pracy konkursowej do skrytki pocztowej.
 2. Prace nadesłane (data wpływu do skrytki pocztowej) po wyznaczonym terminie nie będą brały udział w konkursie.
 3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W przypadku zgłoszenia składanego przez osobę niepełnoletnią, zgłoszenie podpisuje rodzic / opiekun prawny.
 5. Regulamin Konkursu oraz wzór karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem RODO dostępne będą w formie elektronicznej na stronie internetowej Diecezji Świdnickiej: https://diecezja.swidnica.pl/
 •  § 7. KOMISJA KONKURSOWA
 1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 2. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Konkursu” oraz sposób podziału nagród należy do Komisji Konkursowej.
 3. Od decyzji kwalifikacyjnych nie jest możliwe odwołanie.
 •  § 8. NAGRODY
 1. W ramach konkursu przewiduje się 3 główne nagrody.
 2. Pierwszą nagrodą jest Dron Yuneec Breeze 4K zestaw z kontrolerem i 1 akumulatorem.
 3. Drugą nagrodą jest Gimbal ręczny ZHIYUN Smooth 4.
 4. Trzecią nagrodą jest Kamerka sportowa NavRoad MyCAM 4K Active Czarny + karta pamięci 64GB.
 5. Komisja Konkursowa może, jeżeli uzna to za niezbędne przyznać maksymalnie 2 wyróżnienia.
 6. Wartość poszczególnych nagród nie przekracza 2000 zł.
 • § 9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 1. Lista laureatów ogłoszona zostanie na stronie internetowej Diecezji Świdnickiej https://diecezja.swidnica.pl/ dnia 01.10.2019 r.
 2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 05.10.2019 roku w ramach spotkania realizowanego we współpracy z Diecezjalnym Instytutem Akcji Katolickiej w Świdnicy, Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej w Boguszowie-Gorcach, które odbędzie się około godziny 17.30 w Sali Akcji Katolickiej przy ul. Kosynierów 69 w Boguszowie-Gorcach.
 3. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie.
 • § 10. PRAWA AUTORSKIE
 1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania, ich publicznej emisji w celach promocji, filmy konkursowe nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.
 3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – imienia i nazwiska, zdjęć, filmu, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach Organizatora.
 5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, filmu w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć i filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
 • § 11. RODO
 1. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w konkursie jest grupa nieformalna powołana w celu realizacji projektu pt:  „Miłosierdzie – drogą chrześcijańskiej doskonałości”, którego częścią jest konkurs filmowy pod tytułem: „Jan Paweł II i Św. Siostra Faustyna Kowalska apostołami Miłosierdzia Bożego”.
 2. Liderem grupy i zarazem administratorem danych osobowych jest Agnieszka Urban, adres korespondencyjny: ul. Osiedle Górnicze 25, 58-370 Boguszów-Gorce, adres email: agurban31@gmail.com.
 3. Dane osobowe gromadzone są w celu realizacji konkurs filmowy pod tytułem: „Jan Paweł II i Św. Siostra Faustyna Kowalska apostołami Miłosierdzia Bożego”.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w okresie realizacji projektu pt: „Miłosierdzie – drogą chrześcijańskiej doskonałości”. Zakończenie przechowywania danych nastąpi z dniem rozliczenia projektu i przekazaniu informacji Beneficjentowi o pozytywnym rozliczeniu projektu.
 5. Pozostałe informacje oraz zgody uczestnika zamieszczone są w oświadczeniu RODO będącym załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu.
 • § 12. UWAGI KOŃCOWE
 1. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach DVD/CD, pen drive pozostają w archiwum Organizatora konkursu.
 2. Zgłoszony do konkursu nośnik DVD/CD lub pen drive na którym zmieszczona została praca konkursowa staje się własnością Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Nasi partnerzy