Zaangażuj się w III sektorze!

  • Napisany przez:

Działalność w organizacjach społecznych, nazywanymi także pozarządowymi, daje wiele profitów. Budujemy nie tylko dobro wspólne, ale wzmacniamy także swoje kompetencję, a dodatkowo możemy przeżyć wspaniałą przygodę.

Organizacje pozarządowe funkcjonują dzięki istnieniu społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego, które potrafi realizować jakieś działania niezależenie od państwa. Często w codzienności narzekamy, że nie mamy wpływu na otoczenie, na nasz kraj, na rzeczywistość, ale tak naprawdę właśnie w idei społeczeństwa obywatelskiego możemy wykazywać się konkretną aktywnością, która z kolei będzie miała realny wpływ na nasze życie. Taką możliwość dają stowarzyszenia i fundacje, a także różne grupy mniej lub bardziej formalne, które przeciwdziałają społecznej marginalizacji i wykluczeniu oraz przyczyniają się do obniżania kosztów świadczenia niektórych usług społecznych. III sektor, czyli działania pozarządowe mobilizują inicjatywy jednostek i grup oraz przyczyniają się do powiększenia kapitału społecznego. Często także wypracowują nowe, pożądane rozwiązania, są inicjatorami jakiejś potrzebnej zmiany. 

Dzięki takim organizacjom chronione są również ważne społeczne wartości – aktywizacja seniorów, osób niepełnosprawnych. Wyrażana są także są także potrzeby grup słabszych, niesłyszalnych, może dyskryminowanych. W założeniu III sektor jest niezależny od władz publicznych (I sektora), nie powinien być nastawiony na zysk (jak II sektor, czyli biznes), lecz na powiększanie dobra wspólnego i kapitału społecznego. Organizacje społeczne – takie jak np. stowarzyszenia wAkcji –   mają podstawowe znaczenie w krzewieniu i praktykowaniu kultury przedsiębiorczości w gminie i regionie, rozwijają zaradność obywateli, wykorzystują ich kreatywność, a także wyzwalają potencjał jaki drzemie w lokalnej społeczności – czego nie zrobi państwo, a ani sfera biznesowa. Często też pełnią funkcję edukacyjną, organizując różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, spotkania, czy wykłady.

Cele organizacji non profit są wielowarstwowe. Barbara Iwankiewicz-Rak, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego tłumaczy: „Realizacja przez organizacje niedochodowe głównych celów wymaga ich wzajemnego uzgodnienia i łagodzenia potencjalnych konfliktów między nimi, tzn. wymaganiami klientów, potrzebami i preferencjami dobroczyńców, fundatorów i wolontariuszy a szeroko rozumianymi preferencjami społeczeństwa wyrażanymi opinią społeczną. Organizacje te działają więc na zasadzie zgodności poglądów, dążeń i potrzeb wszystkich swoich konsumentów, przyjmowanej jako kryterium wiązki celów”.

Polskie jak i brytyjskie badania potwierdzają, że dużą rolę w funkcjonowaniu i wyznaczaniu celów w organizacjach społecznych odgrywa poczucie misji u pracowników i wolontariuszy. Są to ludzie ideowo zaangażowani, którzy nie przeliczają działań na pieniądze, lecz na wartości. Dlatego warto zaangażować się w III sektor, by zawrzeć cenne relacje z osobami kreatywnymi, nastawionymi pozytywnie i pracującymi na podstawie uniwersalnych wartości: szacunku do drugiego człowieka, chęci pomocy, dobroci i miłości. 

Działalność w III sektorze nie tylko buduje kapitał społeczny w skali makro, ale także pozwala nam nabyć wiele potrzebnych kompetencji, które są coraz bardziej cenione w kontaktach międzyludzkich na niwie zawodowej, czy prywatnej. Chodzi np. o umiejętność pracy w zespole, podejmowanie decyzji i branie za nie konsekwencji, odpowiedzialność, kreatywność, komunikacja z różnymi podmiotami. Aktywność w organizacji non-profit staje się świetnym poligonem ćwiczeniowy dla naszej osobowości i charakteru – szczególnie w przypadku młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy.

Poza tym w różnego rodzaju stowarzyszeniach czy innych grupach uzyskujemy bardzo potrzebną wiedzę, skąd czerpać środki do różnych działań, jak funkcjonują instytucje pożytku publicznego. Jak wyglądają zależności między sektorami w państwie. Na co, jako obywatele, mamy wpływ, gdzie składać petycje w różnego rodzaju sprawach. Istnieje naprawdę wiele przestrzeni, w których możemy realnie działać i  zmieniać rzeczywistość, tylko często o nich nie wiemy. III sektor pozwala nam je poznać i wybrać odpowiednią ścieżkę aktywności. Tylko trzeba się przełamać, poszukać odpowiedniej organizacji i się zaangażować. A może założyć swoją? To też jest rozwiązanie. Na samym początku naszej przygody warto określić sobie pole do działania, dziedzinę, która nas interesuje, płaszczyznę, w której moglibyśmy coś kreatywnego stworzyć, komuś pomóc. Później rozejrzyjmy się, czy coś podobnego istnieje w naszej okolicy, w naszym regionie. Jeśli tak, spróbujmy dołączyć do zespołu. A jeśli nie – poszukajmy grupy takich pasjonatów jak my i rozpocznijmy sami przygodę w III sektorze.

Działanie w organizacji pozarządowej przynosi wiele
korzyści dla nas samych i dla kraju.

III sektor pozwala poznać wielu ciekawych ludzi.

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata
2018 – 2030

Nasi partnerzy