Namaluj Niepodległą

  • Napisany przez:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Wałbrzychu ogłasza konkurs malarski pt.: „Moja niepodległa”. Regulamin konkursu poniżej. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Regulamin Konkursu:

1. Organizatorami Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Wałbrzychu.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich malujących.
3. Technika wykonania prac: olej, akwarela, akryl, kolaż (każda z prac musi być przygotowana do ekspozycji tj. posiadać oprawę lub zawieszenie”
4. Format pracy – najmniejszy format A4
5. Każdy uczestnik może nadesłać do 2 prac.
6. Każdą pracę należy czytelnie oznaczyć godłem na odwrotnej stronie.
7. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oznaczoną tym samym godłem co prace.
8. Prace zabezpieczone należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2018r. na adres:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Rynek 22
58-300 Wałbrzych
lub dostarczyć osobiście (po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel 609 981 174)
pod ten sam adres.
9. Prace powinny zawierać treści zgodne z tytułem konkursu, potraktowane z należytym szacunkiem i poszanowaniem dla symboli narodowych jeśli takowe wykorzystane będą w pracach.
10. Oceny prac i kwalifikacji na wystawę dokona Jury powołane przez Organizatorów.
11. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody, dyplomy oraz wyróżnienia.
12. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie, listownie, bądź pocztą elektroniczną o wynikach Konkursu.
13. Przesyłając zgłoszenie uczestnik Konkursu oświadcza , że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac oraz nie są wzorowane na pracach innych twórców. Ponadto wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac na wszelkich polach eksploatacji znanych w momencie rozstrzygnięcia Konkursu oraz publikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z Konkursem.
14. Prace po wystawie będzie można odebrać w siedzibie organizatora.
15. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu przez nadesłanie takiej zgody w formie załącznika do pracy Konkursowej (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz, U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
16. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
17. Rozstrzygnięcie Konkursu i powiadomienie o wynikach nastąpi do 30 października 2018r. Ogłoszenie oficjalne wyników nastąpi podczas wernisażu wystawy w siedzibie organizatora.
18. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Karta zgłoszenia do pobrania w siedzibie Stowarzyszenia, lub po kontakcie telefonicznym wysłana pocztą elektroniczną.

Nasi partnerzy