Przestrzenie zdrowego patriotyzmu cz.II

  • Napisany przez:

W cytowanym już Drugim Liście św. Jana Apostoła były także takie słowa: „A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować (2 J 5-6). Każde życie społeczne czy to rodzinne, czy narodowe, jeśli ma się toczyć torem pokoju i być godnym człowieka, winno być wypełnione miłością do Pana Boga i do bliźnich, nawet do nieprzyjaciół.  Miłość społeczna, która łączy w jedno  ludzi  o różnych charakterach, poglądach a czasem i  religiach, opiera się na zasadach życia społecznego, zwłaszcza na  zasadzie personalizmu,  dobra wspólnego i zasadzie solidarności. Zasada personalizmu głosi, że człowieka  nigdy nie wolno traktować jako rzecz. Każdy człowiek, nawet nasz nieprzyjaciel, posiada swoją wrodzoną godność, został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Wszystkich nas kocha Bóg, także naszych ideowych wrogów „On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45). W każdej autentycznej miłości, zarówno osobistej, rodzinnej jak i społecznej funkcjonuje także zasada dobra wspólnego. Kochając kogoś, troszczę się o jego dobro. Jego dobro staje ważniejsze od mojego, a w miłości społecznej, dobro wszystkich jest ważniejsze niż moje osobiste czy dobro mojej partii.  W miłości społecznej jest także obecna zasada solidarności. Solidarność do działanie dla dobra drugich, to działanie wespół z drugimi a nie przeciw drugim. Zasada solidarności skłania nas do radowania się radującymi się i smucenia się z tymi, którzy płaczą. Św. Paweł to wyraża w słowach: „Jeden drugiego  brzemiona noście i tak wypełniajcie  prawo Chrystusowe” (Ga 6,2).

Jakże taka postawa potrzebna jest w naszym ojczystym kraju oraz w każdym państwie i narodzie. Dzieckiem miłości i prawdy jest  pokój, jedność w rodzinach: w narodzie i we wspólnocie międzynarodowej. Chcemy się modlić, by w naszej Ojczyźnie nie było ludzi wykluczonych, pokrzywdzonych, zepchniętych na margines. Pamiętając, że miłość w narodzie zaczyna się od  miłości w naszych rodzinach, w środowiskach pracy. Dbajmy na co dzień o to, by każdego człowieka obdarowywać dobrym spojrzeniem, uśmiechem, dobrym słowem i czynem.

 

  1. Przestrzeń wolności

W dzisiejszej Ewangelii zostaliśmy nakarmieni myślą eschatologiczną. Chrystus zapowiada, co będzie na końcu, jakie mogą być owoce źle wykorzystanej wolności. Nasz wieczny los będzie owocem naszych życiowych, moralnych wyborów.  

Życie osobiste, rodzinne, społeczne i narodowe domaga się wolności. Gdy utraciliśmy narodową wolność, walczyliśmy o jej odzyskanie. Były najpierw powstania narodowe. O wolność walczyli   ludzie kultury nauki: nasi narodowi pisarze, poeci, artyści, malarze, rzeźbiarze,  muzycy i inni. O wolność przede wszystkim modlili się nasi wierzący patrioci, zwłaszcza nasi święci z okresu narodowej niewoli. Zniewolony Naród przez dziesiątki lat śpiewał: „Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”.      W  życiu narodu wolność jako niepodległość, jako suwerenność, jest jedną z najważniejszych wartości. Ważna jest także wolność osobowa, każdego człowieka.   

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj ta wolność osobowa jest często rozumiana opacznie. Niekiedy się ją absolutyzuje i odrywa od prawdy i miłości. Wolność zaś oderwana od prawdy i od miłości staje się swawolą i przynosi gorzkie owoce. Dzisiaj gloryfikuje się wolność „od”, wolność od etyki, od zasad moralnych, wolność od nakazów i zakazów. Ponieważ wiele nakazów i zakazów znajdujemy w etyce chrześcijańskiej, dlatego dzisiejsi liberałowie chcą wyzwolić ludzi spod wymagań religii. Wszelkiej maści liberałowie i lewacy stają się wrogami Kościoła Tak się dzieje dzisiaj w wielu  krajach Europy zachodniej, w  krajach Unii Europejskiej. Z takiej postawy opacznie rozumianej wolności wyrosła ideologia gender, która zagraża rodzinie i narodom, także naszemu narodowi.   

Dobrze przeżywana i praktykowana wolność jest zawsze zależna od prawdy i służy zawsze dobru. Wolność moja kończy się tam, gdzie jest zagrożone dobro drugiego człowieka. Jeżeli wolność ma służyć dobru i pomyślności społecznej, musi być ograniczana  troską o dobro drugiej osoby. Nie wolno nam akceptować zasady: „Róbta co chceta”. Wolność bez prawdy, bez miłości rujnuje, zaś wolność w prawdzie i w miłości buduje i uszczęśliwia. 

Ważna jest wolność „do”, wolność do wartości. Dar wolności winien służyć promowaniu prawdy, dobra i piękna. Nasze złe słowa i czyny są owocem źle wykorzystanej wolności. Mówił o tym wiele św. Jan Paweł II, m. in. w jasnogórskiej homilii w dniu 19 czerwca 1983 r. Wypowiedział tam takie słowa: „Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana. <Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości” – jak się wyraża poeta (Leopold Staff, Oto twa pieśń). Wolności bowiem może człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć”  (Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2005, s. 272-273). Z tych słów wynika, że wolność osobową winniśmy kształtować, aby była na usługach prawdy i dobra, by służyła budowaniu a nie niszczeniu.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry, niech to krótkie  naszkicowanie przestrzeni do kształtowania zdrowego patriotyzmu,  zachęci nas do braterskiej i siostrzanej modlitwy w intencji Kościoła i Ojczyzny, w intencji rodziców i wychowawców. Niech nasza modlitwa ocali nasz ojczysty dom od zagrażających niebezpieczeństw. Niech Polska pozostanie wolna i katolicka, dostatnia i szczęśliwa, wypełniona prawdą, sprawiedliwością, miłością,  jednością i pokojem Amen.

bp Ignacy Dec

Homilia (cz. II)  wygłoszona w kościele uniwersyteckim KUL, w dniu 16 listopada 2018 r. podczas XXXIX Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego na temat: „Wychowanie patriotyczne”

 

Nasi partnerzy