Rada Akcji Katolickiej

  • Napisany przez:

Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej na swoim pierwszym tegorocznym posiedzeniu podsumowała działalność w 2017 roku i przyjęła ustalenia dotyczące aktywności naszego stowarzyszenia w roku 2018.

Zebranie rozpoczęło się modlitwą poprowadzoną przez asystenta ks. dra Sławomira Augustynowicza. Otwarcia obrad dokonała  prezes Zarządu DIAK Magdalena Jarosz, która powitała wszystkich przybyłych, którzy następnie przewodniczenie spotkaniu powierzyli Leszkowi Olszewskiemu.

W pierwszej części posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania za rok 2017. Pani prezes Magdalena Jarosz podzieliła się informacjami z prac Zarządu DIAK, zaś skarbnik Maria Szydłowska przedłożyła dane dotyczące stanu finansów. Oceny całorocznej aktywności dokonał członek Komisji Rewizyjnej Henryka Wiaderna. W konkluzji wniesiono o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2017. W głosowaniach Rada jednogłośnie zatwierdziła sprawozdania i udzieliła Zarządowi DIAK absolutorium.

W drugiej części zebrania przedmiotem wystąpień i dyskusji były plan pracy, plan finansowy i kalendarium Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej na rok 2018. Przedstawiając proponowany plan pracy prezes Magdalena Jarosz zwróciła uwagę m.in. na: obszar formacyjny (w tym: rekolekcje, szkolenia z zakresu ewangelizacji i warsztaty medialne), obszar informacyjny (w tym: prowadzenie serwisu internetowego i w mediach społecznościowych, tworzenia materiałów promocyjnych i aktywność w mediach katolickich), obszar ewangelizacji (w tym: organizacja wydarzeń kulturalno- patriotycznych, włączenie się w organizację wydarzeń patriotycznych, inicjowanie wydarzeń skierowanych poza krąg członków AK z zamiarem pozyskiwania nowych członków). Rada DIAK przyjęła jednogłośnie plan pracy, kalendarium oraz plan finansowy na rok 2018.

Przed zakończeniem posiedzenia głos zabrał ks. asystent Sławomir Augustynowicz. Podkreślał potrzebę osobistego zaangażowania prezesów parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej w ożywianie aktywności poszczególnych POAK-ów. i przekazywanie zdjęć i informacji o realizowanych dziełach do mediów. Na zakończenie dwugodzinnych obrad, po modlitwie „Anioł Pański”, błogosławieństwa obecnym na spotkaniu i wszystkim członkom Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej udzielił ks. dr Sławomir Augustynowicz.

Magdalena Jarosz

Nasi partnerzy