Czy Ty jesteś Królem?

Z Ewangelii wg św. Łukasza

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych:”Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc:”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. (Łk 23,35-43)

Chrystus Królem. Jakże bardzo jesteśmy obciążeni w naszej wyobraźni wizją cezarów, cesarzy, carów, królów – te obrazy zupełnie nie pasują do Chrystusa. Mieć władzę, to znaczy mieć wpływ na wolę człowieka, decydować o biegu wydarzeń nie tylko ludzkich, ale całego świata. W takim znaczeniu jeden jest Pan i Panujący, Przedwieczny Bóg – Jahwe, Pan nad panami, Król nad Królami. Pierwszym i najważniejszym przejawem królewskiej godności Jezusa i Jego władzy jest wierność. Drugim rysem królowania Chrystusa jest bezinteresowność. Wreszcie trzecim wymiarem Chrystusowego królowania jest wielkoduszność.

Jezus jest jednak innym królem niż mamy wyobrażenia. Chrystus jest królem Miłosierdzia, Miłości, naszych serc. Niech żyje więc Chrystus Król!

Nasi partnerzy