„Wielka Tajemnica Wiary – Liturgia Słowa cz. I”

  • Napisany przez:

W naszych rozważaniach na temat Eucharystii przechodzimy do drugiej części jaką jest Liturgia Słowa. Bóg w niej kieruje swój głos do ludu, objawia tajemnicę odkupienia i zbawienia. Chrystus obecny przez swoje słowo jest pokarmem duchowym. Dzięki Jego słowu stajemy się czyści, jesteśmy pokrzepieni, umocnieni.

Czytania podczas Mszy świętej zostały zaczerpnięte z Biblii. Strukturę liturgii słowa stanowi schemat:

  1. czytanie ze Starego Testamentu,
  2. psalm responsoryjny,
  3. czytanie z Nowego Testamentu,
  4. aklamacja przed czytaniem Ewangelii,
  5. Ewangelia,
  6. homilia,
  7. wyznanie wiary
  8. modlitwa powszechna.

Na niedziele i uroczystości przeznaczone są trzy czytania. Pierwsze ze Starego Testamentu, drugie z Nowego i Ewangelia. Porządek czytań w niedziele jest podzielony na trzyletni cykl A, B i C, rozpoczynający się zawsze od pierwszej niedzieli Adwentu. Natomiast w okresie liturgicznym w ciągu roku, w dni powszednie jest jedno czytanie.
Głównym celem wszystkich czytań jest usłyszenie wezwania Bożego i udzielenie odpowiedzi na nie. Nawzajem siebie uzupełniają i wypełniają.
Psalm responsoryjny jest integralną częścią liturgii słowa, odpowiada każdemu czytaniu i sprzyja medytacji nad słowem Bożym.
Dalszą część Liturgii Słowa omówimy w kolejnej części, naszych rozważań.

xJK

Nasi partnerzy