Cyfrowy senior

Spotkanie Seniorów  w najbliższy czwartek  26 maja godz. 10:00 w Domu Parafialnym przy kościele  pw. św. Jerzego i MB Różańcowej w Wałbrzychu

Drodzy Seniorzy!!!

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jerzego i Matki
Bożej Różańcowej w Wałbrzychu serdecznie zaprasza

do bezpłatnego udziału w projekcie

pt.: Cyfrowy senior!

Projekt jest dofinansowany ze środków rządowego
programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych

Projekt: Cyfrowy senior! jest dofinansowany ze środków rządowego programu
wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
Kryteria rekrutacji uczestników

Kandydaci zostaną poproszeni o odniesienie się w formularzu
zgłoszeniowym do zagadnień istotnych z punktu widzenia
projektu. A mianowicie będą zobligowani do określenia:
− wieku (zrekrutowane zostaną osoby 60+);
− miejsca zamieszkania (do projektu zakwalifikowane
zostaną osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują
miasto Wałbrzych lub tereny powiatu wałbrzyskiego);
− chęci podniesienia poziomu umiejętności, wiedzy z
zakresu obsługi urządzeń teleinformatycznych oraz
poprawy funkcjonowania procesów poznawczych.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 40 osób.

Projekt: Cyfrowy senior! jest dofinansowany ze środków rządowego programu
wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Organizacja usług

Usługi świadczone będą w województwie dolnośląskim
w mieście Wałbrzych. Warsztaty tematyczne dla 40 uczestników
projektu obejmować będą :
Szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych
− Zakładanie Profilu Zaufanego i konta na platformie
ePUAP;
− Logowanie na Internetowym Koncie Pacjenta, e-recepty;
− Bankowość elektroniczna;
− Wideokonferencje, spotkania grupowe, komunikatory;
− E-czytniki, google maps,
− E-mail – bądźmy w kontakcie;
− Zakupy internetowe;
− Strony tematyczne (dedykowane) – jak rozwijać swoje
zainteresowania;
− Media społecznościowe Facebook, Youtube, Instagram.

Projekt: Cyfrowy senior! jest dofinansowany ze środków rządowego programu
wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
Cyfrowy trening funkcji poznawczych
− Usprawnianie procesów uwagi, pamięci, percepcji
wzrokowej oraz słuchowej, orientacji przestrzennej oraz
funkcji wykonawczych;
− Umożliwienie treningu uwagi, treningu pamięci, treningu
funkcji wykonawczych, treningu percepcji wzrokowej
i treningu orientacji przestrzennej.

Projekt: Cyfrowy senior! jest dofinansowany ze środków rządowego programu
wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025
Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani będą do:
− przestrzegania Regulaminu projektu;
− punktualnego przychodzenia na zajęcia;
− uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie
przewidzianym w programie, przy min. 80 % obecności;
− rzetelnego przygotowywanie się do zajęć zgodnie
z zaleceniami trenerów;
− potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach
poprzez złożenie podpisu na liście obecności;
− poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami
opisanymi w regulaminie;
− złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku
rezygnacji z udziału w projekcie.

Projekt: Cyfrowy senior! jest dofinansowany ze środków rządowego programu
wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Szanowni Seniorzy

Dzięki uczestnictwie w projekcie nabędziecie lub wzmocnicie
posiadane kompetencje w zakresie korzystania z narzędzi
teleinformatycznych, poznacie swoje słabsze i moce strony,
podniesiecie swoją samoocenę, wzmocnicie motywację i chęć do
działania dla innych.

Zapewniamy:
− catering (kawa, herbata, ciastka itp.);
− możliwość owocnego spędzenia czasu poprzez udział
w zajęciach rozwijających zainteresowania;
− wykłady, zajęcia otwarte;
− przyjazną atmosferę.

Projekt: Cyfrowy senior! jest dofinansowany ze środków rządowego programu
wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Biuro Projektu
Cyfrowy senior!
ul. św. Jerzego 4,
58-304 Wałbrzych

e-mail: szydlowska.marysia@os.pl

tel.: 603 566 133

Foto: freepik

Nasi partnerzy