Dzień modlitwy

Dzień modlitwy w intencji Biskupa Świdnickiego

W piątek 25 III br., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w XVIII rocznicę utworzenia diecezji świdnickiej, przypada dzień modlitwy w intencji Biskupa Świdnickiego.

Zachęcamy by tego dnia polecać w modlitwie wspólnotowej (Eucharystia – modlitwa wiernych; Liturgia Godzin; różaniec) i osobistej osobę Pasterza naszej diecezji – Księdza Biskupa Marka Mendyka.

25 III zachęcamy także do modlitwy w intencji bp. Ignacego Deca, Biskupa Seniora, z racji 18. rocznicy święceń biskupich.

Bp Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy k. Wałbrzycha. Tam również uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 2. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w pięcioletnim Technikum Chemicznym w Żarowie. W 1981 roku po zdaniu egzaminu maturalnego rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz studia w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1987 roku ukończył studia, uzyskując stopień magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Temat pracy magisterskiej: „Elementy konstytutywne religijności polskiej w Listach Pasterskich Episkopatu Polski w latach 1945-1974”. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk metropolity wrocławskiego Henryka kardynała Gulbinowicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie.

W 1991 roku został skierowany na studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie katechetyki. Studia te ukończył w dniu 21 marca 1995 roku obroną pracy doktorskiej pod tytułem: “Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”.

Po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej został inkardynowany do tejże diecezji. Od roku 1995 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. W tym czasie był też wykładowcą katechetyki w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy. W latach 2001-2005 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego ds. studentów świeckich. W latach 2002-2006 był dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego. Dnia 2 czerwca 2002 roku został uhonorowany godnością prałata – kapelana honorowego Ojca Świętego, a w roku 2004 włączony przez biskupa legnickiego do Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. W diecezji pełnił również funkcję wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W 2008 roku został mianowany przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych oraz opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry “Sursum corda” w Legnicy.

24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie nominat przyjął dnia 31 stycznia 2009 roku (w święto św. Jana Bosko) w katedrze legnickiej z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego. Współkonsekratorami byli: abp Marian Gołębiewski – metropolita wrocławski i bp Stefan Regmunt, biskup zielonogórsko-gorzowski.

31 marca 2020 r. został ogłoszony biskupem świdnickim. Kanoniczne objęcie urzędu dokonało się w obecności Kolegium Konsultorów dnia 23 kwietnia 2020 r. a ingres do Katedry świdnickiej z udziałem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce nastąpił w sobotę, 12 września 2020 r. o godz. 11.00.

Pełnione funkcje w KEP:

  • Krajowy asystent Akcji Katolickiej w Polsce
  • Członek Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
  • Asystent Rady Szkół Katolickich Konferencji Episkopatu Polski

Ks. Buskup Ignacy Dec urodził się 27 lipca 1944 r. w Hucisku koło Leżajska, w dawnym województwie rzeszowskim, obecnie podkarpackim. Rodzice Wojciech i Aniela z d. Siuzdak prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne i wydali na świat ośmioro dzieci (sześć córek i dwóch synów). Dwie córki wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (prowincja warszawska). Do szkoły podstawowej uczęszczał w Hucisku (1951-1956) oraz w Woli Zarczyckiej (1956-1958); do szkoły średniej w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku (1958-1962). Maturę złożył w 1962 roku. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym i na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (1962-1969). W latach 1963-1965 jako kleryk odbył zasadniczą służbę wojskową w Siódmym Kołobrzeskim Pułku Piechoty Zmechanizowanej w Lublinie, w Jednostce Wojskowej 1987. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1969 r. w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk ks. abpa Bolesława Kominka, metropolity wrocławskiego, późniejszego kardynała.

W pionie kościelnym – od roku 1988 był kapelanem (prałatem) Ojca św.; od roku 1992 – kanonikiem gremialnym Wrocławskiej Kapituły Katedralnej oraz od roku 1999 -protonotariuszem apostolskim (infułatem). Był także ojcem duchownym kapłanów Archidiecezji Wrocławskiej, członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Wrocławskiej i członkiem Kolegium Konsultorów przy Metropolicie Wrocławskim. Jako prezbiter wygłosił 112 serii rekolekcji, w tym kilkanaście do kapłanów. Dnia 24 lutego 2004 r. został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II pierwszym biskupem diecezji świdnickiej. Święcenia biskupie przyjął 25 marca 2004 roku w katedrze świdnickiej. Głównym konsekratorem był ks. kard. Henryk Gulbinowicz, arcybiskup metropolita wrocławski; współkonsekratorami byli: ks. bp Tadeusz Rybak, pierwszy biskup legnicki oraz ks. bp Józef Pazdur, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Homilię wygłosił ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W tym też dniu jako biskup diecezjalny odbył ingres do katedry świdnickiej. Jako hasło swojego biskupiego posługiwania obrał słowa: „Misericordia et Veritas” – „Miłosierdzie i Prawda”

Biskup Senior – Diecezja Świdnicka

foto:https://www.freepik

 

Nasi partnerzy