NAJPIĘKNIEJSZE ZAMKNIĘCIE CYKLU ZBAWIENIA

Na niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego przypada jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich- uroczystość Trójcy Przenajświętszej.  Źródła uroczystości przypadają na IV wiek, kiedy to trwały teologiczne spory dotyczące pochodzenia Chrystusa, a na soborach formułowano ortodoksyjne definicje tej doktryny i Credo. Liturgicznie święto powstało w XI w., wprowadził je papież Jan XXII w 1334 roku. Dogmatyczne wyrażenie największej z tajemnic wiary chrześcijańskiej jest zasługą soboru w Nicei w 325 r. i w Konstantynopolu w 381 r. 

Św. Rupert z Ottobeuren wyjaśniał, że święto to zostało umieszczone w najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, ponieważ: 

„prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu zbawienia”. 

Dogmatyczne wyrażenie prawy o Trójcy Przenajświętszej uznaje jednego Boga w Trzech Osobach Boskich, czyli Ojca, Syna i Ducha Świętego.  Jak wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego – „Ojciec, Syn, Duch Święty nie są tylko imionami oznaczającymi sposoby istnienia Boskiego Bytu, ponieważ te osoby rzeczywiście różnią się między sobą: Ojciec nie jest tym samym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec czy Syn. Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty – Tym, który pochodzi”.

 „Trójca jest jedną z ukrytych tajemnic Boga, które nie mogą być poznane, jeśli nie są objawione przez Boga”.

Na kartach Biblii znajdujemy wiele wzmianek mówiących o istnieniu Trzech Osób Boskich. Doskonałym przykładem tego jest Zwiastowanie Pańskie, w którym ewangelista Łukasz zaznacza, że Bóg posłał Archanioła Gabriela, by zwiastował Maryi, że porodzi Syna Bożego i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego.

Brewiarz podaje: 

 „Z symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy się w sztuce chrześcijańskiej już w wieku IV. Na sarkofagu, który można oglądać w Muzeum Laterańskim, Trójca Najświętsza jest przedstawiona w postaci trzech osób ludzkich. W bazylice św. Pawła w Rzymie z V wieku spotykamy inny symbol: Boga Ojca jako osobę ludzką, Syna Bożego w postaci baranka i Ducha Świętego w postaci gołąbka” .

 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej jest zaproszeniem do otwarcia się na tajemnicę Boga oraz jest dla nas przypomnieniem, że Bóg jest miłością, która zaprasza człowieka do komunii ze sobą.

Nasi partnerzy