Przewodniczka w drodze

  • Napisany przez:

W tajemnicy, którą dziś kontemplujemy, odsłania się wyraźnie przeznaczenie każdej ludzkiej istoty: mianowicie zwycięstwo nad śmiercią, aby żyć na wieki z Bogiem. Maryja jest niewiastą doskonałą, jest pierwszym owocem Bożego miłosierdzia, jako pierwsza uczestniczyła bowiem w zbawczym przymierzu, usankcjonowanym i w pełni urzeczywistnionym w Chrystusie, który za nas umarł i zmartwychwstał. (Jan Paweł II, Anioł Pański)

Gdy patrzymy na Nią, również w nas umacnia się wiara w to, czego oczekujemy i zarazem lepiej pojmujemy sens i wartość pielgrzymowania po tej ziemi. W dniu 15 sierpnia Kościół katolicki obchodzi święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Rozmawiamy z ks. dr. Krzysztofem Orą, dogmatykiem:

wakcji24.pl: Czym jest dogmat?

Ks. dr Krzysztof Ora: Na przestrzeni wieków historii Kościoła pojawiały się problematyczne kwestie dotyczące sposobu wyrażenia niektórych prawd wiary wymagające rozstrzygnięcia i ostatecznego sformułowania. Odwołując się do danych Objawienia, do Biblii i Tradycji Kościół w osobie papieża wspartego wypowiedziami biskupów, teologów orzekał ostatecznie jak brzmi dana prawda wiary, która obowiązuje wszystkich katolików. Ta właśnie finalna, wiążąca wypowiedź Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jest określana mianem dogmatu. Dogmat nie podlega korekcie, zmianie. Dodajmy jednak przy tej okazji, że ze względu na to, że dogmat nie jest słowem samego Boga, lecz jest słowem człowieka, który wyraża słowo Boga, dopuszczalna jest reinterpretacja dogmatu a zatem próba odczytania istoty orzeczenia w oparciu o inne sformułowania, ale nigdy nienaruszające sedna wcześniejszej wypowiedzi.

wakcji24.pl: Ogłaszając dogmat o Wniebowzięciu NMP papież  Pius XII użył  sformułowania „po zakończeniu ziemskiego życia” – nie rozstrzygając w ten sposób sporu  wśród teologów  czy Maryja została wzięta do nieba za życia czy po śmierci. Prosimy o wyjaśnienie.

– Zauważmy najpierw, że zanim papież Pius XII  ogłosił w 1950 r. Konstytucję Apostolską „Munificentissimus Deus” (Nieskończenie hojny Bóg) określającą jako dogmat wiary, że Bogarodzica Dziewica Maryja została z Ciałem i Duszą wzięta do Niebieskiej Chwały, wcześniej, w 1946 r. rozesłał do wszystkich biskupów diecezjalnych na świecie ankietę z zapytaniem, czy „cielesne Wniebowzię­cie Najświętszej Dziewicy” może być zdefiniowane jako do­gmat wiary? Co ciekawe zaledwie 0,4 proc. z nich odpowiedziało, że ma pewne zastrzeżenia merytoryczne co do możliwości ogłoszenia samej definicji. Zatem wiara we Wniebowzięcie Matki Bożej była powszechna. Funkcjonowała w Kościele od wieków, ale nie była uroczyście potwierdzona. Papież ogłaszając dogmat użył sformułowania, które faktycznie nie określa czy Maryja doświadczyła przed Wniebowzięciem śmierci. Chciałbym jednak przywołać ciekawą, choć raczej mało znaną wypowiedź św. Jana Pawła II. Otóż w katechezie z 25 czerwca 1997 r. komentując  zapis  Konstytucji do­gmatycznej „Lumen gentium” Soboru Watykańskego II, która podtrzymała ton wypowiedzi Piusa XII,  stwierdził, że „włączona w zbawcze dzieło i złączona ze zbawczą ofiarą Chrystusa, Maryja mogła uczestniczyć w cierpieniu i w śmierci z uwagi na odkupienie ludzkości. (…) Gdy chodzi o przyczyny śmierci Maryi, nie wydają się uzasadnione opi­nie, które chciałyby wykluczyć w Jej przypadku przyczyny naturalne”. A po ogólnej katechezie  św. Jan Paweł II powiedział do przybyłych rodaków: „Chcemy podkreślić, że na pewno Matka Boża zmarła, ponieważ zmarł i Chrystus. Przeszła przez śmierć, bo i On przeszedł przez śmierć”. Stanowisko papieża jest wyjątkowe, ze względu na to, że pierwszy raz w dziejach Kościoła papież tak jasno się wypowiedział w kwestii końca życia Maryi. Dodajmy, że chociaż katechezy papieży nie mają mocy definitywnego rozstrzygnięcia, to jednak należą do zwyczajnego nauczania Kościoła.

wakcji24.pl: Zaśnięcie, odpoczniecie – przejście, wniebowzięcie? – jak my, katolicy powinniśmy rozumieć te określenia?

– Dość często zdarza mi się słyszeć jak niektórym osobom mylą się terminy „wniebowzięcie” i „wniebowstąpienie”. Przypomnijmy tylko to różnienie, że pierwsze dotyczy Maryi a drugie Chrystusa. O Wniebowstąpieniu piszą Ewangeliści, czytamy w Dziejach Apostolskich. Natomiast Wniebowzięcie pozostaje związane z przekazem Tradycji. To co dotyczy końca ziemskiej obecności Maryi jest wyzwaniem dla naszej wiary. Może warto w tym momencie, ponownie odnieść się do wspomnianej już wcześniej katechezy Jana Pawła II, który i nam próbującym detalicznie wniknąć w tajemnicę Wniebowzięcia podpowiada: „Ważniejsze są próby odtworzenia duchowej postawy Dziewicy w chwili Jej odejścia z tego świata”. Ta papieska sugestia niech będzie dla nas jakimś nowym tropem w rozważaniu o Wniebowzięciu.

wakcji24.pl: Matka Boża czczona jest w Kościele jako Bożarodzicielka – wzór posłuszeństwa, miłości matki, pokory w cierpieniu. To zdecydowanie wzór dla współczesnych kobiet. Jakie najpiękniejsze cechy NMP warte są podkreślenia?

– Pytanie Pani Redaktor, nawiązuje do sugestii Jana Pawła II, ale również i całego nauczania maryjnego Kościoła. Jest ono w głównej mierze zachętą do tego byśmy  ze skąpych danych biblijnych o Maryi wyprowadzali przede wszystkim wnioski praktyczne zmierzające do naśladowania Maryi, Jej postaw, Jej drogi wiary.  Poza wskazanymi w pytaniu przez Panią Redaktor cechami dodałbym także i tę, która przemawia do mnie: Maryja jako Ta, która rozważała wszystko w swoim sercu. Wydaje się, że ta postawa jest nam dzisiaj szczególnie potrzebna. W świecie tak zabieganym, hałaśliwym, jako ludzie pochłonięci nowoczesnością za mało albo nawet i wcale nie poświęcamy czasu i uwagi na rozmyślanie, na rozważanie o duchowym wymiarze życia, nie prowadzimy pogłębionej refleksji nad tym co nas spotyka. Maryja uczy nas i wychowuje do medytacji, do wyciszenia, do szukania, poznania Bożych zamiarów, Bożej woli.

wakcji24.pl: 15 sierpnia – Matki Bożej Zielnej. Skąd pochodzi nazwa święta?

– W uroczystość Wniebowzięcia NMP przychodzimy do świątyni z bukietami kwiatów, ziół, traw itp. Dzieje się tak, ze względu na pielęgnowany zwyczaj nawiązujący do tradycji,  kiedy to apostołowie, którzy przyszli na grób Matki Bożej zamiast ciała Maryi znaleźli zioła i kwiaty.  Dzisiaj przyniesione do kościoła kwiatowe wianki czy bukiety przypominają, by także nasze życie u jego kresu było pełne dobrych czynów, by przypominało rozwinięty kwiat, który dojrzał, wypiękniał dzięki temu, że był skierowany ku Słońcu.

 

 

 

Nasi partnerzy