Rajd rowerowy dla każdego

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

W hołdzie bohaterom lokalnym i lokalnemu dziedzictwu narodowemu

Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit” w ramach realizowanego projektu
pn. „W hołdzie bohaterom” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

ZAPRASZA

do udziału w Rajdzie Rowerowym: „W hołdzie bohaterom lokalnym i lokalnemu dziedzictwu narodowemu”.

  1. ORGANIZATOR: Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit” z siedzibą w Głuszycy (58-340) przy ul. 11 Listopada 6A, e-mail: beritgluszyca@gmail.com

  2. CHARAKTERYSTYKA RAJDU:

termin: 28 maja 2022 r.;

start: KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ, Sierpnica, gmina Głuszyca,
ul. Świerkowa 38

– zbiórka: godz. 8.00 – rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;

– start: godz. 9.00

– meta: ok. godz. 15.00 – KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Rybnicy Leśnej, na zakończenie ognisko;

– trasa: ok. 20 km, drogi asfaltowe, trasa rajdu wiedzie mikroszlakiem drewnianej architektury sakralnej Ziemi Wałbrzyskiej, na trasie rajdu uczestnicy odwiedzą trzy zabytkowe, drewniane świątynie:
KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ – Sierpnica
KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. NARODZENIA NMP – Grzmiąca;
KOŚCIÓŁ FILIALNY PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ – Rybnica Leśna;

W przypadku złych warunków atmosferycznych trasa może ulec skróceniu lub przerwaniu.

  1. CELE RAJDU:

– upowszechnianie wiedzy o lokalnych bohaterach i lokalnym dziedzictwie narodowym;

– odwiedzanie miejsc zabytkowych położonych na trasie rajdu rowerowego;
– integracja środowisk społecznych i lokalnej społeczności;

– stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo

podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu;

b) posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach;

c) dzieci do lat 12 mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica, dzieci
i młodzież w wieku 13 – 17 lat mogą wziąć udział w rajdzie po wypełnieniu zgody rodzica;

d) posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

e) uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie;

f) uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność;

g) uczestnik ma obowiązek posiadania przy sobie odpowiedniego obuwia, okrycia wierzchniego, okrycia przeciwdeszczowego, wskazane jest posiadanie kasków ochronnych;
h) wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru;

i) nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują

wykluczeniu z Rajdu;

j) udział w Rajdzie jest bezpłatny, w związku z ograniczoną ilością miejsc Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia w przypadku braku miejsc.

  1. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU ROWEROWEGO:
    Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

a) przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem. Grupę prowadzi Koordynator
i przewodnik rajdu, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać. Kolumnę zamyka osoba wyznaczona przez kierownika rajdu;

b) jadąc należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m;

c) w trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze,
a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania;

d) przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo przeprowadzając rower;

e) podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów;

f) należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych

turystów;

g) podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza

jezdnią, na parkingu, łące lub polanie;

h) w czasie postoju nie należy oddalać się od grupy;

i) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu;

j) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki

spowodowane przez uczestników rajdu;

k) Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie

poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników;

l) Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.

Na trasie zabrania się:

– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

– niszczenia przyrody,

– indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

– głośnego zachowywania się,

– zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

  1. INFORMACJE DODATKOWE:

a) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wydarzenia, częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków;

b) w sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu;

c) przed Rajdem przeprowadzona zostanie rejestracja uczestników, wzór karty zgłoszeniowej do pobrania na stronie Facebookowej @fundacjaberit oraz przed startem w dniu
28 maja 2022 r.

d) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie,

e) każdy uczestnik Rajdu Rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach
z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych

Organizatora.

f) udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu.

Nasi partnerzy