Rocznica święceń

 

31 stycznia przypada rocznica święceń biskupich

  We wspomnienie św. Jana Bosko, przypada 13 rocznica święceń biskupich bp. Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego.

Pasterza diecezji polecamy serdecznej modlitwie diecezjan upraszając Księdzu Biskupowi Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, Królowej Apostołów w dziele prowadzenia wspólnoty Kościoła świdnickiego

Bp Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy k. Wałbrzycha. Tam również uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 2. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w pięcioletnim Technikum Chemicznym w Żarowie. W 1981 roku po zdaniu egzaminu maturalnego rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz studia w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W 1987 roku ukończył studia, uzyskując stopień magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Temat pracy magisterskiej: „Elementy konstytutywne religijności polskiej w Listach Pasterskich Episkopatu Polski w latach 1945-1974”. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk metropolity wrocławskiego Henryka kardynała Gulbinowicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie.

W 1991 roku został skierowany na studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie katechetyki. Studia te ukończył w dniu 21 marca 1995 roku obroną pracy doktorskiej pod tytułem: “Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”.

Po ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej został inkardynowany do tejże diecezji. Od roku 1995 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. W tym czasie był też wykładowcą katechetyki w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy. W latach 2001-2005 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego ds. studentów świeckich. W latach 2002-2006 był dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego. Dnia 2 czerwca 2002 roku został uhonorowany godnością prałata – kapelana honorowego Ojca Świętego, a w roku 2004 włączony przez biskupa legnickiego do Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. W diecezji pełnił również funkcję wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W 2008 roku został mianowany przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych oraz opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry “Sursum corda” w Legnicy.

24 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Marka Mendyka biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie nominat przyjął dnia 31 stycznia 2009 roku (w święto św. Jana Bosko) w katedrze legnickiej z rąk biskupa legnickiego Stefana Cichego. Współkonsekratorami  byli: abp Marian Gołębiewski – metropolita wrocławski i bp Stefan Regmunt, biskup zielonogórsko-gorzowski.

31 marca 2020 r. został ogłoszony biskupem świdnickim. Kanoniczne objęcie urzędu dokonało się w obecności Kolegium Konsultorów dnia 23 kwietnia 2020 r. a ingres do Katedry świdnickiej z udziałem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce nastąpił w sobotę, 12 września 2020 r. o godz. 11.00.

Pełnione funkcje w KEP:

  • Krajowy asystent Akcji Katolickiej w Polscet
  • Członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
  • Członek Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
  • Asystent Rady Szkół Katolickich Konferencji Episkopatu Polski

https://diecezja.swidnica.pl/

Nasi partnerzy