Diecezjalny konkurs z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

  • Napisany przez:
Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej, pod patronatem JE ks. bpa Ignacego Deca biskupa świdnickiego, ogłasza konkurs z racji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

Celem konkursu jest zapoznanie się z nauczaniem św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, aktualizacja nauczania św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, wzmacnianie i promowanie świadomości znaczenia dla Kościoła, ojczyzny i świata, życia oraz pontyfikatu św. Jana Pawła II, a także wzmacnianie i promowanie świadomości znaczenia dla Kościoła i ojczyzny życia i posługi kard. Stefana Wyszyńskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół średnich na terenie diecezji świdnickiej oraz dorośli (osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie diecezji świdnickiej). Tematy prac konkursowych to: Św. Jan Paweł II do Polaków. Aktualność nauczania, oraz  Prymas Tysiąclecia – życie i nauczanie jako inspiracja dla współczesnych. 

Kategorie prac:

esej – (esej powinien być złożony w formie drukowanej; esej powinien mieć objętość 5-8 stron standardowego tekstu, tj. objętość eseju nie powinna być mniejsza niż 10000 znaków ze spacjami i większa niż 15000 znaków ze spacjami (wliczając przypisy); esej powinien zawierać spis wykorzystanej bibliografii (objętość spisu wykorzystanej bibliografii nie wlicza się jednak w wyżej określoną objętość eseju).

prezentacja multimedialna – (program Power Point, pokaz do 10 min.)

film – (czas: 5-10 min.) dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera osoby tworzące film mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. reportaż filmowy, dokument, wywiad, film fabularny, animacja)

Esej jest pracą indywidualną. Praca multimedialna lub film mogą być przygotowane indywidualnie lub zespołowo (max. 3 osoby).

Prace należy dostarczyć organizatorowi do dn. 4 V 2020 r., do Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej pl. św. Jana Pawła II w godzinach: 9.00 – 13.30 lub wysłać mailowo (tylko w przypadku eseju) na adres: duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl. Praca powinna zawierać następujące informacje: nazwisko i imię, nr telefonu, adres oraz bibliografię (z uwzględnieniem źródeł internetowych). Prezentacja lub film powinny być zapisane na płycie CD lub DVD.

Uwaga! W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna dziecka (załącznik). Przesłane prace powinny być pracami autorskimi, wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkurach. Przesłane prace (esej, prezentacja, film) przechodzą na własność Organizatora.

W przypadku eseju pod uwagę będzie brany zakres odniesień do nauczania św. Jana Pawła lub kard. Stefana Wyszyńskiego. Ponadto będą brane pod uwagę: zgodność treści z tematyką konkursu, osobiste przemyślenia autora pracy na kanwie zebranego materiału, poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji, kreatywność i innowacyjność w realizacji pomysłu.

W przypadku prezentacji multimedialnej lub filmu oceniane będzie także: ogólne wrażenie estetyczne, przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, nakład starań do realizacji zadania.

Organizator powoła komisję konkursową w celu oceny nadesłanych prac. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej diecezji świdnickiej oraz w diecezjalnych mediach katolickich (Gość Niedzielny, Niedziela, wAkcji). Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w maju br. (data i miejsce zostaną podane zainteresowanym).

Nasi partnerzy