Decydujące rozmowy o przyszłości lekcji religii w Polsce

Spotkanie KEP z MEN ws. zmian w nauczaniu religii

15 maja 2024 r. odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące przyszłości nauczania religii w polskich szkołach. Czy przyniesie pozytywne rezultaty dla katolików?

Podsumowanie spotkania

W dniu 15 maja 2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem było omówienie projektu zmian w Rozporządzeniu o nauczaniu religii, które planuje rząd.

Bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego, wyraził obawy dotyczące nowych regulacji, które mogą wpłynąć na organizację klas i liczbę uczniów. Zaproponowano zmniejszenie liczby uczniów w klasach łączonych oraz ograniczenie łączenia do klas równoległych.

Strona kościelna zaapelowała o przestrzeganie odpowiedniego trybu procedowania zmian, podkreślając konieczność porozumienia między państwem a Kościołem w kontekście ustawy o systemie oświaty i Konkordatu.

Postulaty Strony Kościelnej

Zmniejszenie liczby uczniów i łączenie klas równoległych

W odpowiedzi na proponowane zmiany w Rozporządzeniu o nauczaniu religii, strona kościelna zdecydowanie postuluje o zmniejszenie liczby uczniów w klasach łączonych oraz ograniczenie łączenia do klas równoległych. Takie działania mają na celu zapewnienie lepszej jakości kształcenia oraz umożliwienie efektywniejszego przekazu wartości religijnych, co jest niezmiernie ważne dla integralnego rozwoju młodego pokolenia.

Strona kościelna postulowała zmniejszenie liczby uczniów w klasach łączonych oraz łączenie jedynie klas równoległych. Wskazano także, że zmiany mogą prowadzić do zwolnień wielu nauczycieli religii, co nie zostało uwzględnione przez stronę państwową.

Apelując o przestrzeganie właściwego trybu procedowania zmian w Rozporządzeniu, strona kościelna podkreśliła konieczność porozumienia między władzami państwowymi a Kościołem i związkami wyznaniowymi. Jest to wymóg wynikający z ustawy o systemie oświaty, Konstytucji oraz Konkordatu.

Wymóg Porozumienia

Konieczność współpracy państwa z Kościołem

KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA
ZESPOŁU ROBOCZEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
DS. KONTAKTÓW Z RZĄDEM RP
W SPRAWIE LEKCJI RELIGII
15 MAJA 2024

W dniu 15 maja 2024 roku Zespół roboczy Konferencji Episkopatu Polski ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. W spotkaniu, w którym wzięli także udział eksperci, stronie państwowej przewodniczyła Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w MEN, stronie kościelnej bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Strona kościelna przedstawiła wątpliwości odnoszące się do projektu zmian w Rozporządzeniu o nauczaniu religii, zwłaszcza możliwości łączenia oddziałów przedszkolnych lub klas przy maksymalnej dużej liczbie uczniów 30 lub 25, a także przyjęcia zasady łączenia klas w ramach etapów edukacyjnych, programowo różnych, niekoniecznie sąsiadujących (np. klasa IV i VIII szkoły podstawowej). Zwrócono uwagę, że takie rozwiązania utrudnią realizację prawa do dostępu do lekcji religii dla uczniów, których rodzice (lub oni sami) tego sobie życzą. Strona kościelna wysunęła postulat zmniejszenia liczby uczniów w klasach łączonych oraz łączenia klas równoległych. Wskazano, że w uzasadnieniu zmian nie został wzięty pod uwagę dotkliwy społecznie skutek w postaci zwolnień z pracy wielu nauczycieli religii. Zwrócono uwagę, że w mechanizmie łączenia klas, podobnie jak w przekształcaniu wychowania do życia w rodzinie w edukację zdrowotną nie może zabraknąć głosu rodziców, na których przede wszystkim spoczywa odpowiedzialność za wychowanie ich dzieci.

Strona kościelna zaapelowała o przestrzeganie właściwego trybu procedowania zmian w Rozporządzeniu, który domaga się porozumienia strony państwowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych, co wynika z ustawy o systemie oświaty, ale także z zapisów Konstytucji oraz Konkordatu. Strona kościelna postulowała o zasięgnięcie zdania innych Kościołów i związków wyznaniowych, oraz wydłużenie czasu na przygotowanie uzgodnionych zmian, które – aby nie spowodowały chaosu – winny wejść w życie najwcześniej od 1 września 2025 roku.

ks. Tomasz Kopiczko
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

wAkcji24.pl | Kultura | MNS, źródło KEP | 16.05.2024

ks. prof. dr hab. Roman Buchta: Nauczanie religii w szkołach publicznych w Europie jest standardem