wAkcji24.pl Wiara | Abp Tadeusz Wojda, Przewodniczy Konferencji Episkopatu Polski Abp swoim wystąpieniem, nie tylko przypomina o konieczności ochrony życia, ale również wzywa do działania. Jego słowa są silnym wezwaniem do stania na straży najbardziej podstawowego prawa każdej istoty ludzkiej – prawa do życia.

Znaczenie życia ludzkiego według Kościoła

Magisterium Kościoła niezmiennie podkreśla wartość ludzkiego życia od momentu poczęcia. W najnowszej deklaracji z Watykanu, zatytułowanej „Dignitas infinita”, czytamy, że każda istota ludzka jest obdarzona niezbywalną godnością od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. To fundament, na którym opiera się etyka pro-life Kościoła Katolickiego.

Stanowisko abp. Tadeusza Wojdy

W mocnych słowach abp. Tadeusz Wojda przypomina o obowiązku ochrony najbardziej bezbronnych. Jego apel, skierowany do wszystkich ludzi dobrej woli, to wezwanie do sprzeciwu wobec kultury wykluczenia, która odbiera prawa nienarodzonym dzieciom. Arcybiskup podkreśla, że przerwanie ciąży jest „świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia”.

Prawa nienarodzonych w Polskiej Konstytucji

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski zwraca uwagę, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje ochronę życia każdego człowieka oraz chroni macierzyństwo i rodzicielstwo. Artykuł 38 stanowi Konstytucji RP stanowi, że każda osoba ma prawną ochronę życia, co bezpośrednio wspiera zasady pro-life promowane przez Kościół.

Wpływ aborcji na społeczeństwo

Aborcja, poza swoimi bezpośrednimi tragicznymi skutkami dla nienarodzonego dziecka, niesie poważne konsekwencje również dla matki. Abp Tadeusz Wojda mówi o długotrwałym cierpieniu matek zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym, co stanowi jedno z wielu zagrożeń wynikających z przerwania ciąży.

 

Ochrona życia

 


 

STANOWISKO PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WS. POSZANOWANIA ŻYCIA LUDZKIEGO W FAZIE PRENATALNEJ

 

Magisterium Kościoła od zawsze chroni ludzkie życie od poczęcia. Deklaracja o nieskończonej ludzkiej godności, opublikowana w Watykanie 8 kwietnia br., przypomina, że godność każdej istoty ludzkiej ma charakter przyrodzony i przysługuje jej od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci (Dignitas infinita 47).

Św. Jan Paweł II pisał: Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia (…). Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. (…) Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie (Evangelium vitae 58).

Polska Konstytucja zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia (art. 38), a także chroni macierzyństwo, rodzicielstwo i rodzinę (art. 18). To prawo podstawowe, którego nikt nie powinien naruszać.

Nienarodzone dzieci są najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich ludzi. Aborcja niesie zagrożenie również dla kobiet i ich najbliższych, a także dla całego społeczeństwa. Powoduje poważne zagrożenia zdrowia kobiet, co prowadzi do wielkiego, długotrwałego cierpienia matek zarówno w aspekcie fizycznym, psychicznym, jak i duchowym. Proaborcyjna propaganda fałszywie głosi, że jest to ich wolny wybór i prawo. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem (Evangelium vitae 58).

Jest niezwykle ważne, aby kobieta w trudnej sytuacji życiowej zawsze mogła liczyć na wszechstronną pomoc, co od lat czyni zarówno Kościół, jak i organizacje pozarządowe oraz instytucje państwowe.

Papież Franciszek podczas audiencji generalnej 20 marca 2024 roku zwrócił się do Polaków: Myśląc o waszej ojczyźnie, chciałbym odnieść do niej moje marzenie, jakie kilka lat temu wyraziłem pisząc o Europie. Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia czy to swojego, czy też innych.

Usilnie proszę wszystkich ludzi dobrej woli o otoczenie troskliwą opieką życia nienarodzonych dzieci oraz ich matek, o sprzeciw wobec kultury wykluczenia, która odbiera najbardziej bezbronnym i słabym osobom podstawowe prawo – prawo do życia.

✠ Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Gdańsk, 11 kwietnia 2024 roku

 

Od Redakcji: Tak głęboki i emocjonalny apel Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski  abpa Tadeusza Wojdy podkreśla pilną potrzebę refleksji nad wartością życia ludzkiego oraz konsekwencjami, jakie niesie ze sobą kultura wykluczenia. Czy społeczeństwo polskie podejmie wyzwanie ochrony swoich najmniejszych i najbardziej bezbronnych członków?

 


Abp Tadeusz Wojda – Przewodniczący Episkopatu Polski – biogram

 

Wczesne lata i edukacja Tadeusza Wojdy

Abp Tadeusz Wojda SAC, urodzony w rodzinie wielodzietnej na Kielecczyźnie, już od młodych lat kształtował swoją przyszłą ścieżkę duchowną. W 1976 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC), rozpoczynając tym samym życie poświęcone służbie Kościołowi. Studia z filozofii i teologii na Wyższym Seminarium Duchownym SAC oraz Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie ugruntowały jego teologiczne i filozoficzne podstawy, które później rozwinął, studiując misjologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Święcenia i pierwsze kroki w kapłaństwie

Święcenia prezbiteratu przyjął Tadeusz Wojda w maju 1983 roku, co było początkiem jego intensywnej pracy duszpasterskiej. Początkowo jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie jako współpracownik pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, ks. Wojda zaznaczył swoje zaangażowanie w rozprzestrzenianie wiary.

Działalność akademicka i misyjna

Po ukończeniu studiów doktoranckich w Rzymie, Tadeusz Wojda rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Jego praca naukowa i akademicka, zwłaszcza w zakresie misjologii, zaowocowała licznymi publikacjami, które przyczyniły się do głębszego zrozumienia procesów ewangelizacyjnych w Kościele.

Episkopat – droga do metropolity

W kwietniu 2017 roku papież Franciszek mianował ks. Wojdę arcybiskupem metropolitą białostockim, a w marcu 2021 roku – metropolitą gdańskim. W obu tych rolach abp Wojda nie tylko kontynuuje swoją misję ewangelizacji, ale także zyskuje możliwość głębszego wpływu na życie religijne w Polsce.

Misja i wizja Tadeusza Wojdy jako lidera duchowego

Motto jego posługi biskupiej, „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia), doskonale oddaje ducha jego działalności: głoszenie Ewangelii jako fundamentu życia kościelnego i osobistego. Jako arcybiskup Gdański, Tadeusz Wojda nieustannie wzywa wiernych do otoczenia opieką życia nienarodzonych dzieci i ich matek, opowiadając się przeciwko kulturze wykluczenia.

Podsumowanie

Tadeusz Wojda przez lata swojej służby w Kościele katolickim wykazał się nie tylko głębokim zaangażowaniem duchowym, ale także akademickim i misyjnym. Jego praca, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, zasługuje na uznanie i podziw, jako że każdego dnia dąży do realizacji wartości ewangelicznych w praktyce.

 

 

wAkcji24.pl Wiara /MKM/ 15.04.2024