wAkcji24pl Wiara | Czym jest Synod Diecezji Świdnickiej?  Jakie są jego cele? Kto może w nim uczestniczyć? To wszystko wyjaśnia nam ks. prał. Marek Korgul, sekretarz tego ważnego wydarzenia w życiu Kościoła Katolickiego.

Przed nami 1. Synod Diecezji Świdnickiej!

Pierwszy raz o chęci organizacji synodu biskup świdnicki mówił 21 maja 2022 r. w czasie spotkania kończącego pierwszy etap synodu o synodalności. Wtedy już zapowiedziano datę pierwszej sesji inauguracyjnej. Biskup Marek Mendyk powierzył organizację synodu ks. prał. Markowi Korgulowi, który opowiedział nam więcej o tym szczególnym wydarzeniu! 

 

31B3342C CAA6 4E3E 92A8 6817824324B0

Ks. Prał. Marek Kargul organizuje Synod Diecezji Świdnickiej.

Rozmowa z ks. prałatem Markiem Korgulem

Czym jest synod diecezjalny?

Ks. Prał. Marek Korgul, sekretarz I Synodu Diecezji Świdnickiej: Jak zapewne słyszeliśmy w naszych kościołach w I Niedzielę Adwentu, biskup świdnicki zapowiedział zwołanie I Synodu Diecezji Świdnickiej w dniu 25 marca br. Uroczysta sesja inauguracyjna synodu została zaplanowana w sobotę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, tj. 18 maja 2024 r.

Zjawisko synodalności było znane już od pierwszych wieków istnienia Kościoła. Początkowo zebrania synodalne odbywały się nieformalnie, podyktowane były potrzebą chwili. Dopiero z biegiem lat zmieniała się ich forma, a także zaczęto regulować przepisami prawa instytucję synodów diecezjalnych.

Pojęcie „synod” wywodzi się z łacińskiego „synodus” i oznacza zebranych lub wezwanych na to samo miejsce, w tym samym celu, by razem studiować poszczególne problemy lokalne, a następnie wspólnie podjąć określony kierunek działania. Zgodnie z prawem kościelnym, synod diecezjalny jest zgromadzeniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu (kan. 460 Kodeksu Prawa Kanonicznego)”.

Synod Diecezji Świdnickiej: Należy odczytywać to, czym żyją ludzie 

Jakie są powody zwoływania synodu?

Ks. Prał. Marek Korgul: Jak łatwo policzyć, diecezja świdnicka, jako jedna z dwóch najmłodszych w Polsce, ustanowiona 25 marca 2004 roku przez św. Jana Pawła II, w tym roku będzie obchodzić 20 lat swojego istnienia. Mamy już za sobą powołanie najważniejszych jej struktur (kuria diecezjalna, seminarium duchowne i sąd biskupi), a także ustalenie głównych zasad jej funkcjonowania i nadanie określonego kierunku działań duszpasterskich umożliwiających realizację zadań Kościoła, tj. nauczania, uświęcania i rządzenia. Było to jedno z zadań pierwszego biskupa świdnickiego Ignacego Deca. 

Za nami więc 20 lat doświadczeń, po których w sposób naturalny przychodzi czas, by spojrzeć na ten dorobek, podjąć pogłębioną refleksję odnośnie do administracji i duszpasterstwa oraz wyprowadzić wnioski: co wymaga poprawy, udoskonalenia, a być może zmian i nowych regulacji. 

Ponadto zauważamy, że trwający obecnie Synod Biskupów wyzwolił dużą aktywność wiernych, który zaangażowali się w jego etap diecezjalny. Zdaniem biskupa Marka Mendyka, dobrze by było wykorzystać ów potencjał i aktywność tych, którzy mogą przyczynić się do realizacji celów synodu diecezjalnego, choć ma on nieco inny charakter. Warto dodać, że w Polsce odbywają się, bądź dopiero co zakończyły się synody m.in. w diecezji sandomierskiej, tarnowskiej, płockiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, katowickiej, łódzkiej czy wrocławskiej.

Zmieniają się czasy, należy zatem odczytywać to, czym żyją ludzie w kontekście dokonujących się przemian. Biskup świdnicki zasięgnął w tej sprawie opinii rady kapłańskiej, której członkowie podzielili racje pasterza diecezji i poparli decyzję o jego zwołaniu.

 

synod

Synod Diecezji Świdnickiej: uczestnicy synodu mają głos doradczy

Jaki jest cel synodu? 

Ks. Prał. Marek Korgul: Szczegółowe cele synodu zostaną określone w jego regulaminie. Można jednak krótko powiedzieć, że celem synodu, jak już wcześniej wspomniałem, jest pomoc biskupowi diecezjalnemu, w sprawowaniu jego urzędu, czyli wypełnianiu zadań nauczania, uświęcania i rządzenia wspólnotą chrześcijańską. Ci, którzy uczestniczą w synodzie, świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu, formułując swoją opinię w odniesieniu do pytań, które zostaną przez niego postawione.

Uczestnicy synodu mają głos doradczy, choć ma on oczywiście duże znaczenie. Z racji swojego doświadczenia uczestniczą oni w sporządzaniu dokumentów synodalnych, które nazywane są deklaracjami i dekretami synodalnymi, a dzięki którym kierowanie diecezją ożywi przyszłe inicjatywy. Na pewno czas trwania synodu sprzyja lepszemu poznawaniu nauczania Kościoła, by w wierności temu nauczaniu i w zgodzie z nim wypracować sposoby duszpasterskiego oddziaływania Kościoła lokalnego w przyszłości. 

Synod Diecezji Świdnickiej: skład synodu powinien odzwierciedlać całą diecezję

Kto może uczestniczyć w synodzie?

Ks. Prał. Marek Korgul: Skład synodu powinien odzwierciedlać całą diecezję. Sprawę udziału w synodzie diecezjalnym reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego. Zwołanie synodu przez biskupa diecezjalnego oznacza więc zaproszenie do jego udziału osób, które są do tego zobowiązane niejako „z mocy prawa”, a także inne osoby „z wyboru”, co do których podejmie on taką decyzję.

Są to m.in. osoby pełniące najważniejsze urzędy w kurii, członkowie Rady Kapłańskiej, kanonicy gremialni Kapituły Katedralnej, księża dziekani, przedstawiciele Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz inne osoby mianowane przez Biskupa Diecezjalnego. Powoływane przez niego osoby będą pracowały w Komisji Głównej, w komisjach tematycznych. Oczywiście najliczniejszą grupa będą członkowie zespołów synodalnych w parafiach. Bardzo ważne jest, by parafialne zespoły powstały w każdej parafii.

Synod to refleksja nad życiem diecezji

Jakich owoców wierni mogą oczekiwać po zakończeniu Synodu Diecezji Świdnickiej?

Ks. Prał. Marek Korgul: Jednym z celów synodu jest refleksja nad życiem diecezji, a także pogłębienie znajomości nauki Kościoła katolickiego, by na tej podstawie wypracować końcowe dokumenty. Jesteśmy świadkami, jak tworzy się na naszych oczach wiele wizji i oczekiwań wobec Kościoła, traktowania go na wzór instytucji świeckich, w których prawo uchwalane jest większością głosów. Wydaje się, że wiele postulatów wobec Kościoła, np. zmiany jego nauczania w kwestiach moralnych, wynika po prostu z nieznajomości Pisma świętego i Magisterium. Wiele wyzwań stoi przed naszym duszpasterstwem w ogóle, a przed religijno-moralnym wychowaniem dzieci i młodzieży w szczególności. 

Miejmy nadzieję, że dzięki rzetelnej katechezie, jaka będzie dokonywała się podczas trwania synodu, zwłaszcza w parafiach, wzrośnie ich wiedza i związana z nią świadomość wiernych odnośnie do posłannictwa i nauczania Kościoła, z także zaangażowania się w jego życie. Oby się to udało dla dobra naszej diecezji!

Synod Diecezji Świdnickiej: Zaangażowanie świeckich w prace synodalne jest jak najbardziej pożądane

Czy osoby świeckie mogą zaangażować się w pracę nad synodem? Jeśli tak to z kim należy się skontaktować?

Ks. Prał. Marek Korgul: To oczywiście pytanie retoryczne: osoby świeckie są przecież pełnoprawnymi członkami Kościoła, choć mają inne zadania do spełnienia niż duchowni i konsekrowani. Jak już wspominałem – ich zaangażowanie się w prace synodalne są jak najbardziej pożądane. Skład personalny poszczególnych komisji synodalnych będzie odzwierciedlał przedstawicieli możliwie wszystkich diecezjan, zarówno duchownych, konsekrowanych, jak i osób świeckich. W założeniu prac synodalnych jest bowiem patrzenie na określone sprawy z różnego punktu widzenia, gdyż dopiero wówczas można otrzymać w miarę pełny obraz.

Warto zauważyć, że parafialne zespoły synodalne będą składały się w przeważającej mierze z osób świeckich. W odniesieniu do udziału wiernych świeckich w synodzie niezbędny jest wymóg, by odznaczali się oni pewną wiarą, dobrymi obyczajami i roztropnością. Inni wierni powinni zostać wybrani stosownie do ich wiedzy, kompetencji i zdolności. Odpowiedzialnym za powołanie zespołu synodalnego w parafiach jest miejscowy ks. proboszcz.

Dziękujemy za rozmowę!

 

wAkcji24.pl Wiara /KLM/ 14.04.2024