Religia zostaje w szkole. Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją do MEN

Instytut Ordo Iuris wraz z Centrum Życia i Rodziny pod patronatem Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, zainicjował zbieranie podpisów pod petycją broniącą obecności religii w polskich szkołach. Jest to działanie zgodne z duchem prośby Konferencji Episkopatu Polski o aktywność obywatelską katolików w tej sprawie.

Religia zostaje w szkole: sprzeciw wobec działań rządu

 

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała, że prace nad redukcją godzin religii w szkołach już się rozpoczęły. „Rozpoczęliśmy prace w ministerstwie nad redukcją godzin religii do jednej godziny tygodniowo. Tak jak się zobowiązałam, tak te prace ruszą,” powiedziała w TVN24. Decyzja ta była konsultowana z różnymi środowiskami, w tym z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL), które prosiło o odroczenie działań do spokojniejszego momentu. „Były prośby, żebyśmy poczekali z działaniami na spokojniejszy moment. Teraz ten spokojniejszy moment nastał,” dodała Nowacka – więcej na ten temat.

Polski Kościół wyraża sprzeciw

 

Stwierdzenia minister Barbary Nowackiej są bulwersujące ponieważ de facto ignoruje ona stanowiska Kościoła Katolickiego w Polsce. Konferencja Episkopatu Polski wypowiedziała się już stanowczo przeciwko ograniczaniu lekcji religii w szkole przeczytaj więcej.  Swoje zastrzeżenia konstytucyjne i prawne zgłosił również Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek – przeczytaj więcej. Głos zabrał także Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP – bp Wojciech Osiał (czytaj dalej).

Religia w zostaje w szkole

Komisja Wychowania Katolickiego KEP o religii w szkole w Polsce

Konferencja Episkopatu Polski: Religia w szkole jest obecna w 23 krajach Europy

Wyrażamy sprzeciw wobec ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszących się do organizacji lekcji religii w szkole.  Apelujemy o uwzględnienie woli rodziców, którzy w zdecydowanej większości posyłają swoje dzieci i młodzież na lekcje religii. W skali całego naszego kraju jest to prawie osiemdziesiąt procent rodziców. Oni mają prawo do lekcji religii na terenie szkoły publicznej, gdyż wynika to z podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

Przypominamy, że wszelkie zmiany odnośnie do organizacji lekcji religii w szkole publicznej winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi. W rozmowach podejmowanych z Ministerstwem Edukacji Narodowej konieczne jest wypracowanie wspólnego porozumienia wymaganego przez prawo. Porozumienie zakłada zawsze zgodę na wspólnie wypracowane stanowisko.

Religia zostaje w szkole!

Podpisz petycję w obronie religii!

 

Na stronie Religiazostajewszkole.pl czytamy:

„Choć chrześcijanie stanowią w Polsce ogromną większość a prawo gwarantuje każdemu Polakowi wolność religijną, to rząd Donalda Tuska wielkimi krokami zmierza do usunięcie lekcji religii z polskich szkół. Sam premier wyraźnie zapowiadał to przed wyborami, twierdząc, że „nie powinniśmy mieć religii w szkołach”. Pierwszym krokiem do tego będzie obniżenie statusu religii jako przedmiotu szkolnego.

W tym kontekście należy interpretować zapowiedzi Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej o redukcji liczby godzin lekcji religii z dwóch do jednej w tygodniu, zobligowaniu szkół do organizacji lekcji religii na pierwszej lub ostatniej godzinie zajęć lekcyjnych, niewliczanie ocen z religii do szkolnej średniej ocen oraz usunięcie ocen z religii ze szkolnych świadectw. W praktyce więc uczniowie chcący się uczyć religii często musieliby wcześniej zaczynać lekcje albo później je kończyć od swoich kolegów a za swoje dobre oceny z tego przedmiotu nie byliby wynagrodzeni w postaci lepszej średniej ocen. Widzimy zatem, że celem rządu jest tu ewidentnie zniechęcenie młodych Polaków do uczęszczania na religię.”

Religia zostaje w szkole: Dzieci z Wrześni

Religia w szkole dzieci z Wrześni

Dzieci z Wrześni walczyły o religię w szkole. Czy dzisiaj mamy tyle samo odwagi?

W maju 1901 r. rozpoczął się strajk dzieci we Wrześni. Pruskie władze szkolne usiłowały zmusić młodych Polaków do modlitwy w języku niemieckim. Religia miała się stać narzędziem germanizacji młodego pokolenia. Już wtedy zaborca doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak ważnym przedmiotem szkolnym jest katecheza, jak mocno wpływa na umysły i duszę uczniów.

 

Religia zostaje w szkole: Podpisz petycję!

Petycja w sprawie religii w szkole – cała treść

 

Szanowna minister Barbara Nowacka,

Wolność wyznania jest podstawą pokoju społecznego i harmonijnego rozwoju każdego państwa. Dobrze wiedzieli o tym autorzy Konstytucji RP, umieszczając w polskiej ustawie zasadniczej szerokie gwarancje dla wolności religijnej. W myśl jej przepisów Polacy mają prawo do swobodnego wyznawania i praktykowania swojej religii tak w życiu prywatnym, jak w i w przestrzeni publicznej, oraz do nauczania swoich dzieci wyznawanej przez siebie religii w publicznych szkołach.

Co więcej, religia jest jedynym przedmiotem szkolnym wymienionym wprost w Konstytucji RP. W art. 53 ust. 4 czytamy, że „religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole”. Obecność religii w szkole gwarantuje również art. 48 polskiej ustawy zasadniczej, który mówi, że „rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”. O nauczaniu religii w publicznych szkołach mówi także Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku, którego art. 12 ust. 1 stanowi, że „Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych”. 

Partie polityczne tworzące obecny rząd w ciągu ostatnich lat wielokrotnie deklarowały przywiązanie do Konstytucji RP i chęć jej obrony. Niestety ci sami politycy w tym samym czasie równie często zapowiadali sprzeczne z Konstytucją RP ograniczenie pewnych praw katolików, zapowiadając również usunięcie lekcji religii ze szkół publicznych. Tego typu wypowiedzi uderzają nie tylko w prawa osób wierzących, ale również są przejawem  arogancji dla praw rodziców, którzy zgodnie z Konstytucją RP mają prawo do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Dlatego obawiamy się, że obecny rząd, kieruje się przekonaniem, że to omnipotentne państwo, a nie rodzice powinni decydować o edukacji polskich dzieci. W związku z tym apelujemy do szefowej resortu edukacji narodowej, Pani Barbary Nowackiej, aby stanęła po stronie wolności i praw ludzi wierzących, w polskim systemie szkolnym.

Nasz ogromny niepokój budzi pomysł usunięcia oceny z lekcji religii ze szkolnych świadectw oraz niewliczanie oceny z tego przedmiotu do szkolnej średniej. Byłoby to sprzeczne z prawem, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 kwietnia 1993 roku, zwracając uwagę, że umieszczanie ocen z religii na świadectwie szkolnym wprost wynika z konsekwencji organizowania nauczania religii przez publiczne szkoły. Sprzeciwiamy się też zapowiedziom natychmiastowego ograniczenia wymiaru nauczania religii w szkołach z 2 godzin w tygodniu do jednej oraz organizacji lekcji religii tylko na pierwszej lub na ostatniej godzinie zajęć szkolnych. Uważamy, że tego typu działania mają na celu utrudnianie uczniom uczęszczanie na religię, a w konsekwencji do wyrugowania tego przedmiotu z publicznych szkół, co spowoduje, że młodzi Polacy nie tylko nie poznają podstawowych prawd wiary katolickiej, kulturotwórczej roli Kościoła i jego wkładu w walce o tożsamość i niepodległość naszej Ojczyzny, a także korzeni duchowych Europy, o których mówił Jan Paweł II podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego przy okazji 1000-lecia śmierci św. Wojciecha: „Najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów”.

Jesteśmy oburzeni treścią przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu rozporządzenia dotyczącego warunków i sposobu organizacji nauki religii w publicznych szkołach. Zgodnie z zaproponowanymi w dokumencie rozwiązaniami placówki oświatowe będą mogły łączyć uczniów w międzyklasowe grupy, obejmując uczniów na różnych poziomach edukacji. W sposób oczywisty uderzyłoby to w poczucie bezpieczeństwa młodszych uczniów i zaburzyło ich rozwój psychoemocjonalny,  podstawa programowa na danym poziomie nauczania nie mogłaby być w żaden sposób realizowana, a uczniowie ambitniejsi, padliby ofiarą jaskrawej dyskryminacji, nie mogąc zgłębiać wiedzy religijnej w satysfakcjonującym ich zakresie.  Ponadto istnieje zagrożenie, że niechętnie nastawione do obecności religii w szkole organy nadzorujące placówki oświatowe lub  dyrektorzy szkół, mogliby doprowadzić do tego, że w części placówek lekcje religii odbywałyby się dla jednej grupy uczniów późnym popołudniem w oderwaniu od ich ramowego planu zajęć i w kolizji z pozaszkolnymi aktywnościami uczniów.

Nie godząc się z taką perspektywą, stanowczo protestujemy przeciwko rozporządzeniom Ministerstwa Edukacji Narodowej i wzywamy do wycofania się z tych dyskryminujących działań oraz apelujemy o podjęcie autentycznego społecznego dialogu w celu wypracowania konsensusu w kwestii wychowania dzieci do wyższych wartości w ramach religii i etyki szkolnej. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że władze Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego prawa, przede wszystkim Konstytucji RP, która gwarantuje Polakom wolność religijną oraz prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi wartościami i wyznawaną przez siebie religią.

Z wyrazami szacunku,

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

Podpisz petycję "Religia zostaje w szkole"!

Konferencja Episkopatu Polski zdecydowanie przeciwstawia się ograniczaniu lekcji religii w szkole. Podpisz petycje, żeby zatrzymać niebezpieczne zmiany w szkolnictwie!

Nasz podcast: Rozmowy w Akcji

wAkcji24.pl | Wiara | NSS, KEP | 02.08.2024

Bp Ignacy Dec: Droga prawdy i rozumu została zastąpiona drogą politycznej poprawności i fizycznej siły

Biskup Ignacy Dec wygłosił homilię podczas XXXIII Pielgrzymki Rodzin Radia Maryja na Jasną Górę – 13 lipca 2024 r. Prezentujemy obszerne fragmenty wypowiedzi biskupa Ignacego Deca. Nie wiedziałeś o tym? W telewizji, którą oglądasz, w radiu, które słuchasz, nie mówili...

Ks. Krzysztof Ora: Koszula Romka i katecheza

Ks. Krzysztof Ora: Ubranie noszące ślady zabójstwa Romka zostało podarowane licheńskiemu muzeum przez matkę chłopca. Jedna z wersji okoliczności śmierci tego 13-latka mówi o jego bohaterskiej postawie. Niósł w ręce transparent z hasłem: chcemy religii w szkole....

Marcin Bogdan: Jesteś katolikiem?

Marcin Bogan: Aresztowano księdza, księdza Michała Olszewskiego. Nie wiedziałeś o tym? W telewizji, którą oglądasz, w radiu, które słuchasz, nie mówili o tym? To teraz już wiesz. Aresztowali księdza, zakuli w kajdanki i osadzili w areszcie.

ks. Jakub Klimontowski: Zadania ojca – walka o miłość, dobro i zbawienie

wAkcji24.pl: Redaktor naczelny miesięcznika „w-Akcji” ks. Jakub Klimontowski w Dzień Ojca pisze o tym tym, jakie są prawdziwe zadania ojca. Czy chodzi tylko o zapewnienie rodzinie bezpieczeństwa finansowego?

Ks. Mike Schmitz: Dlaczego lepiej być katolikiem a nie po prostu chrześcijaninem?

wAkcji24.pl: Ks. Mike Schmitz tłumaczy dlaczego lepiej być katolikiem: Często otrzymuję pytania: „Więc jesteś katolikiem, prawda?”. Odpowiadam: „Tak, jestem”. Ludzie pytają: „Jaka jest główna różnica między Kościołem Katolickim a innymi wyznaniami protestanckimi lub niekatolickimi?”. Odpowiedź może sprowadzać się do jednego słowa: autorytet. Wiem, że to słowo budzi negatywne emocje u wielu z nas. Nie lubimy go, budzi opór. Ale co właściwie oznacza autorytet?

Cisza wyborcza – narzędzie przeciwko Kościołowi Katolickiemu?

wAkcji24.pl: Cisza wyborcza obowiązuje w krajach tradycyjnie uważanych za katolickie, takich jak Włochy, Hiszpania, Francja czy Polska. Czy to przypadek, że tam gdzie nie istnieje silny i zjednoczony kościół ciszy wyborczej nie potrzeba wprowadzać?

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem ciała – Chorych odwiedzać

wAkcji24.pl: Biskup Ignacy Dec tłumaczy co oznacza chrześcijański obowiązek „chorych odwiedzać”: Choroba jest doświadczeniem nas wszystkich.  W Katechizmie Kościoła Katolickiego,  w punkcie 1500, czytamy: „Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci”.

ks. Jakub Klimontowski: Maryja Królowa Polski. Jak miłość do Maryi kształtuje nasze postawy

wAkcji24.pl: Maryja Królowa Polski! Od wieków Maryja, matka naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa była gorąco czczona wśród Polaków. Historia pokazuje, że Matka Boża odegrała i wciąż odgrywa ważną rolę w historii naszego narodu. Uroczystość Maryi Królowej Polski, obchodzona każdego roku 3 maja, w sposób niezwykle wyjątkowy ukazuje rys maryjny naszego narodu. 

Biskup Marek Mendyk wzywa do jedności. Potraktujmy to z największą powagą

wAkcji24.pl: Synod Diecezji Świdnickiej, który Biskup Marek Mendyk zaingurował 18 maja 2024 roku, ma stać się nie tylko momentem refleksji, ale i inauguracją wspólnego działania. W jego centrum stawiane są pytania o tożsamość chrześcijańską, o fundamenty naszej wiary i kierunki, w których powinniśmy podążać jako wspólnota wierzących.

ks. Jakub Klimontowski: Cuda Eucharystyczne a I Synod Diecezji Świdnickiej

Człowiek lubi doświadczać, czuć, widzieć, dlatego do naszej wyobraźni przemawiają cuda eucharystyczne. Mogą one wzmocnić naszą wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii. Zwracają uwagę na świętość Mszy Świętej oraz przypominają o głębi miłości Boga, który pozostaje...

Bp James Conley: Depresja – katolickie podejście. Relacja biskupa który doświadczył ciemności

wAkcji24.pl: Bp James Conley o tym czym jest depresja i jak z nią wygrać: Nasz świat doświadcza kryzysu zdrowia psychicznego. Lęk i depresja ciążą na życiu wielu ludzi – często są to młodzież i młodzi dorośli. Jest jednak nadzieja. Mówię to z doświadczenia. Przeszedłem własną drogę problemów psychicznych, która zabrała mnie na dno ciemności i potem z powrotem do życia, w którym ponownie doświadczam radości i jeszcze głębszej miłości do naszego Pana.

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem duszy – Grzeszących upominać (1)

wAkcji24.pl | Bp Ignacy Dec: Pośród uczynków miłosiernych co do duszy na pierwszym miejscu Kościół wymienia: „Grzeszących upominać”. Wskazuje to na jego ważność. Podejmując refleksję nad tym uczynkiem miłosiernym, spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania: jakie są podstawy biblijne obowiązku upominania?; kto jest powołany do udzielania upomnień?; jaki jest motyw upominania, jaka forma oraz sposób udzielania i przyjmowanie upomnień?

Bp Thomas John Paprocki: Prezydent Biden kpi z naszej wiary katolickiej

wAkcji24.pl | Opinie | Biskup Thomas John Paprocki, biskup Springfield in Illinois (USA): W ubiegłym miesiącu, 23 kwietnia 2024 r., prezydent USA Joe Biden wzmocnił swoje poparcie dla grzechu aborcji, wykonując znak krzyża podczas wiecu aborcyjnego w Tampie na Florydzie.

Bp Marek Mendyk: Nie żyjemy w epoce zmian, ale przeżywamy zmianę epoki! [słowo na otwarcie 1. Synodu Diecezji Świdnickiej]

wAkcji24.pl: Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Dzisiaj sobota 18 maja, kiedy wspominamy rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, wielkiego papieża Polaka. Tu w katedrze, za łaską Pana Boga, specjalnie to powtarzam, bo wszystko jest jego łaską, inaugurujemy pierwszy synod diecezji świdnickiej. To właśnie temu patronowi dnia dzisiejszego (św. Janowi Pawłowi II – przyp. red.) powierzamy dzieło synod

Bp. Marek Mendyk otworzył 1. Synod Diecezji Świdnickiej! Kazanie Biskupa podczas Mszy św. inauguracyjnej

wAkcji24.pl | Biskup Świdnicki Marek Mendyk: Poprzez wydarzenia synodalne chcemy też przygotować nasze serca i umysły na wielki jubileusz naszego Odkupienia. Trzeba pamiętać, że w 2033 roku będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia. Dziewięć lat, które nas czekają do tego jubileuszu to wspaniała okazja, aby tak jak się to czyni przez rekolekcje i misje, ożywić naszą wiarę, a nade wszystko dziękować Bogu za dzieło odkupienia i zbawienia.

Mariusz Drapikowski: Położył rękę na mojej głowie. W ciągu tygodnia wrócił wzrok, możliwość poruszania się.

wAkcji24.pl Opinie | Mariusz Drapikowski: Zachorowałem na stwardnienie rozsiane. Straciłem wzrok w jednym oku całkowicie, w drugim w znacznym stopniu. Moja żona jest lekarzem, więc byłem leczony w instytutach w Polsce i na świecie. Niestety choroba rozwijała się gwałtownie, także każdego tygodnia, każdego kwartału znaczna część mojego zdrowia była zabierana.

Ks prał. Stanisław Szczepaniec: Doświadczenie Mojżesza. 5 kroków do pełnej Adoracji

wAkcji24.pl Opinie | Ks. Prał. Stanisław Szczepaniec: Chcę przywołać doświadczenia Mojżesza z góry Horeb. Mojżesz zobaczył tam płonący krzew i powiedział do siebie, podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku.

Bp Marek Mendyk: Patrzmy na Jezusa!

Bp Marek Mendyk: Przemiany dokonujące się w świecie, wojna u naszych granic, bolesne zgorszenia w Kościele, spadek liczby powołań i inne niesprzyjające okoliczności – to wszystko budzi w nas poczucie zagrożenia. W tych okolicznościach zalęknieni pytamy Jezusa, jak uczniowie w czasie burzy na jeziorze: „Panie! Czy Cię to nic nie obchodzi, że giniemy?” (Mk 4, 38).

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem ciała – Umarłych pogrzebać

wAkcji24.pl Opinie | Biskup Ignacy Dec: Umarłych pogrzebać – jest ostatnim uczynkiem miłosierdzia na katechizmowej liście uczynków miłosierdzia względem ciała. Jest obowiązkiem okazania szacunku do ludzkiego ciała, do części materialnej człowieka, pozostałym po jego biologicznej śmierci.

Greg Erlandson: Ojciec Justin wyjaśnia wszystko

Ojciec Justin, projekt zainicjowany przez Catholic Answers, przedstawiał katolicką sztuczną inteligencję jako autorytatywną, duchowną postać, co wywołało szerokie kontrowersje. Christopher Check, prezes Catholic Answers, wyraził, że wybór tej postaci miał na celu...