wAkcji24.pl | Komisja Wychowania Katolickiego Komisji Episkopatu Polski zdecydowanie staje w obronie nauczania religii w Polsce, dbając o wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży.

 

Nauczanie religii w Polsce – wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży

Nauczanie religii w szkołach publicznych w Polsce budzi obecnie wiele emocji i dyskusji. Nie inaczej było podczas ostatniego posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 9 kwietnia 2024 roku. Spotkanie to było okazją do wypracowania stanowiska wobec bieżących kwestii związanych z edukacją religijną oraz szeroko pojętym wychowaniem młodego pokolenia.

Rozwój nauczania religii w kontekście współczesnych wyzwań

Komisja Wychowania Katolickiego KEP od ponad trzech dekad aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania młodych umysłów w Polsce. Lekcje religii, będące elementem szkolnego krajobrazu, przynoszą znaczące korzyści edukacyjne. Nie tylko uczą wartości moralnych, ale także pomagają uczniom w znalezieniu głębszego sensu życia, co jest nieocenione w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP: Kontrowersje wokół ocen z religii

Jednym z najgorętszych tematów posiedzenia była ostatnia decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca nieuwzględniania ocen z religii w średniej ocen ucznia. Komisja stanowczo sprzeciwia się tej zmianie, podkreślając, że taka decyzja krzywdzi uczniów, dla których religia jest ważnym przedmiotem. Komisja odnotowała również, że w procesie konsultacji społecznych wpłynęło wiele petycji, co świadczy o dużej aktywności społecznej i trosce o miejsce religii w systemie edukacyjnym.

 

Zapowiedzi nowych regulacji

Równie ważne dla Komisji Wychowania Katolickiego KEP były zapowiedzi zmian w sposobie organizowania nauki religii. Zapowiedzi te budzą zaniepokojenie, gdyż mogą wpłynąć na dostępność i jakość katechezy w polskich szkołach. Komisja wyraża nadzieję, że wszelkie zmiany będą przedmiotem szerokiego i merytorycznego dialogu między rządem a instytucjami kościelnymi.

Inicjatywy na rzecz katechez w Polsce

Z optymizmem można spojrzeć na działania Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, które stara się o uznanie prawne. Komisja Wychowania Katolickiego KEP widzi w tym szansę na dalsze rozwijanie profesjonalizmu wśród nauczycieli religii i ugruntowanie ich roli w systemie edukacyjnym.

Apel o współpracę i zrozumienie

Komisja Wychowania Katolickiego KEP apeluje do wszystkich zainteresowanych stron: rodziców, nauczycieli, duchownych i decydentów, o wzajemne zrozumienie i odpowiedzialne podejście do kwestii wychowania religijnego dzieci i młodzieży. Troska o duchowy rozwój młodego pokolenia jest wspólnym zadaniem, które wymaga zaangażowania i otwartości na dialog.

 

 


 

Komunikat po posiedzeniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP
9 kwietnia 2024

9 kwietnia 2024 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Głównym motywem spotkania było wyrażenie opinii oraz wypracowanie stanowiska wobec spraw bieżących związanych z nauczaniem religii oraz troską o wychowanie dzieci i młodzieży.

Komisja pragnie przypomnieć, że lekcja religii obecna od ponad 30 lat w przestrzeni szkolnej daje wiele dobra. Wychowuje w wierze i wprowadza w świat wartości takich jak dobro, prawda, piękno. Uczy poczucia sprawiedliwości i wrażliwości na potrzeby człowieka. Pomaga także młodym ludziom odkryć i zrozumieć sens własnego życia wobec różnorakich wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych. Bazując zatem na zasadzie komplementarnego i integralnego wychowania człowieka należy dołożyć wszelkich starań, aby programując proces edukacyjny nie zabrakło przestrzeni do wychowania religijnego i etycznego.

Stosownie do apelu Konferencji Episkopatu Polski z ostatniego posiedzenia w Warszawie w marcu br. Komisja ufa, że wszystkie sprawy dotyczące planowanych zmian w zakresie lekcji religii będą tematami merytorycznego dialogu między Rządem RP i Kościołem w duchu zaufania i troski.

Członkowie i konsultorzy Komisji wyrażają jednak sprzeciw wobec rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, likwidującego wliczanie do średniej ocen noty z religii/etyki. Uważają decyzję Ministerstwa za krzywdzącą uczniów uczęszczających na religię. Przypominają, że w trakcie konsultacji były wysyłane liczne petycje z całej Polski, niektóre zawierające kilkanaście tysięcy podpisów. Głos wielu tysięcy nauczycieli, wychowawców i rodziców nie został uwzględniony.

Komisja wyraża także sprzeciw wobec zapowiadanych działań legislacyjnych Ministra Edukacji odnośnie do zmiany rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Komisja z nadzieją postrzega starania powstałego Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Jednocześnie wyraża chęć dalszej współpracy i dialogu celem wypracowania Statutu Stowarzyszenia pozwalającego na unormowanie Stowarzyszenia na płaszczyźnie prawa kościelnego.

Komisja apeluje do rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz duchownych o wzajemne zrozumienie i odpowiedzialną troskę o religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Komisja zapewnia, że stoi po stronie nauczycieli religii martwiących się o własną pracę oraz po stronie rodziców i samych uczniów, którzy pragną, aby nauczanie lekcji religii odbywało się w szkole.

Warszawa, 10 kwietnia 2024

Ks. Tomasz Kopiczko
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP


 

 

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Zapraszamy do zapoznania się również z innym treściami o tematyce religijnej w dziale Wiara. Redakcja wAkcji24.pl

wAkcji24.pl, Wiara /MKM, źródło: Konferencja Episkopatu Polski/ 15.04.2024