wAkcji24.pl: Prowadzenie zajęć katechetycznych w szkołach jest praktyką, która w Polsce ma długą tradycję. Wprowadzenie katechezy do systemu edukacyjnego przynosi szereg korzyści zarówno dla uczniów, jak i dla całej społeczności szkolnej. Jednak w Polsce jest coraz więcej przeciwników tego rozwiązania. 

Religia w szkole: Rozwój duchowy i moralny uczniów

Religia w szkole ma kluczowe znaczenie dla rozwoju duchowego młodych ludzi. Umożliwia uczniom głębsze zrozumienie wiary chrześcijańskiej i jej zasad. Zajęcia te pomagają uczniom kształtować swoje życie według ewangelicznych wartości, takich jak miłość bliźniego, uczciwość, pokój, cierpliwość i przebaczenie. Dzięki temu uczniowie mogą lepiej zrozumieć moralne aspekty swoich decyzji i działania, co jest niezwykle wartościowe w dzisiejszym świecie pełnym wyzwań i pokus. Religia w szkole kształtuje również postawy patriotyczne i jest naturalnym uzupełnieniem kursu historii, wiedzy o społeczeństwie i języka ojczystego.

Być może właśnie z powodu komplementarności lekcji religii z przedmiotami humanistycznymi jest ona tak bardzo niepożądana przez środowiska lewicowo-liberalne. Dzisiaj religia stanowi podwaliny wychowania w polskości. Szkoła bez religii lub z religią ograniczoną do grupki uczniów (kółko katolickie?) będzie wychowywać młodych ludzi na materialistycznych konsumentów a nie zdolnych do poświęceń obywateli. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza rośnie wraz z manipulacjami przy programie szkolnym, eliminacji szeregu lektur i ograniczenia wiedzy historycznej.

Religia w szkole: Wzmocnienie tożsamości religijnej

Katecheza szkolna odgrywa istotną rolę w utrwalaniu tożsamości religijnej. W czasach, gdy młodzi ludzie są narażeni na liczne wpływy zewnętrzne, które mogą rozmywać ich poczucie przynależności do wspólnoty wiary, katecheza stanowi punkt odniesienia. Pomaga ona młodym ludziom zrozumieć i docenić swoje korzenie oraz tradycję chrześcijańską, co jest fundamentem do budowania trwałej i świadomej wiary.

Jednocześnie usunięcie religii ze szkół, które jest stopniowo realizowane, będzie katolicką tożsamość młodych osłabiać i rozmywać. Otwiera się przestrzeń na inne ruchy parareligijne jak ekologizm. W parze z eliminacją religii ze szkoły idzie wprowadzanie do niej przedmiotu koncentrującego się na ludzkiej seksualności. Jednak – co trzeba dodać – seksualności rozumianej zupełnie inaczej niż w duchu Kościoła Katolickiego.

 

Religia w szkole

Religia w szkole: Wsparcie dla rodzin katolickich

Religia w szkole jest również wsparciem dla rodziców w wychowaniu religijnym dzieci. Wielu rodziców chce, aby ich dzieci otrzymały solidne podstawy wiary, które pomogą im w przyszłości kształtować swoje życie. Szkoła, oferując profesjonalne zajęcia z religii, wspomaga rodziny w tej misji, zapewniając dzieciom dostęp do wartościowego i strukturalnego nauczania religijnego.

Niezależnie od jakości katechezy w szkole, jej dostępność jest dzisiaj nieograniczona. W przypadku konieczności dowożenia dzieci na zajęcia katechetyczne przy parafii na zabieganych rodziców spadnie obowiązek dowozu na nie młodszych dzieci. Jednocześnie religia poza szkołą będzie musiała konkurować z szeregiem innych zajęć pozalekcyjnych, jak nauka języków obcych, kluby sportowe, kółka zainteresowań czy korepetycje. Nie należy mieć złudzeń, że wówczas uczestnictwo w lekcji religii znacznie się obniży. 

Religia w szkole: Integracja społeczności

Religia w szkole ma także znaczący wpływ na integrację szkolnej społeczności. Wspólne wartości i cele, które są promowane na lekcjach religii, sprzyjają budowaniu wspólnoty, gdzie uczniowie uczą się szacunku i tolerancji wobec siebie nawzajem. Zajęcia te stwarzają okazję do dialogu, dyskusji o współczesnych problemach, rozwoju krytycznego myślenia wobec różnego rodzaju społecznych eksperymentów i nowinek jak np. świecka komunia (czytaj str. 16). 

Katecheza przeciwstawia się atomizacji społecznej, uczy, że wszyscy wierzący są członkami tak materialnego jak i duchowego kościoła. Są dziedzicami wielkiej tradycji i kultury, która mają obowiązek ocalać i rozwijać. Dbałość o drugiego człowieka prowadzi także do wniosków, że ochrony godne jest każde życie ludzkie. Nie ma więc przypadku, że te same środowiska, które promują aborcję i (bardziej dyskretnie) eutanazję, są przeciwne nauczania w szkole dogmatu o znaczeniu każdego ludzkiego istnienia.

 

Edukacja integralna

Katecheza wpisuje się w koncepcję edukacji integralnej, która obejmuje nie tylko rozwój intelektualny i fizyczny, ale także duchowy i moralny. Włączenie katechezy do programu nauczania pozwala szkołom formować uczniów jako całościowe osoby, gotowe do życia w społeczeństwie i aktywnego uczestniczenia w życiu Kościoła.

Nie ma żadnej gwarancji, że wobec ograniczenia katechezy (lub jej wycofania ze szkoły) misję przekazu duchowego podejmą nauczyciele języka polskiego i historii. Oczywiście niezaprzeczalnie nauka przedmiotów tych doskonale uzupełnia kurs religii w szkole, jednak mamy do czynienia z tendencją daleko idącej laicyzacji nauczania tych przedmiotów. Mamy do czynienia z ograniczaniem studiów nad Biblią na kursie języka polskiego, eliminowaniem literatury chrześcijańskiej (w tym twórczości św. Jana Pawła II). Nie bez znaczenia jest forma nauczania – polonista czy historyk nie tylko nie mają obowiązku, ale wręcz nie mogą odczytywać treści duchowych w taki sposób, jak katecheta. Dzisiaj takie oczekiwania można stawiać wyłącznie szkołom katolickim, stąd rodzicom polecamy m. in. Katolickie Liceum w Wałbrzychu.

Wyposażenie w narzędzia do przeciwdziałania problemom współczesności

W dzisiejszym świecie, gdzie młodzi ludzie często zmieniają się z problemami takimi jak depresja, uzależnienia czy brak sensu życia, katecheza może dostarczyć narzędzi, które pomogą im stawić czoła tym wyzwaniom. Nauczanie religijne dostarcza nie tylko pocieszenia i wsparcia, ale także konkretnych odpowiedzi na trudne pytania dotyczące życia i moralności. Jest odtrutką na różnego rodzaju działania wymierzone w Kościół Katolicki jak medialne manipulacje mające na celu zohydzenie osób duchownych czy też popkulturowe przedstawienia katolicyzmu w krzywym zwierciadle (polecamy analizę wizerunku kościoła w kinematografii na str. 15). 

Religia w szkole powinna dostarczać konkretnego i sprawdzonego przez pokolenia przepisu na udane życie i wyposażać uczniów w nienaruszalny pakiet humanistycznych wartości. W coraz bardziej skomplikowanym świecie, taki pakiet jest prawdziwym kapitałem, który pozwala sprostać nowym wyzwaniom, jakie stają przed młodym człowiekiem wraz z rozwojem technologii czy wydarzeniami politycznymi.

Religia w szkole jako źródło kultury i dziedzictwa

Nie można zapominać, że religia w szkole to także przekazanie dziedzictwa kulturowego. Wiele elementów kultury europejskiej jest głęboko zakorzenionych w chrześcijaństwie. Zrozumienie tej zależności pozwala uczniom lepiej pojmować i doceniać sztukę, literaturę, muzykę i inne formy wyrazu, które są odzwierciedleniem lub inspirowane wiarą. Bez katechezy w szkole pełne odczytanie kultury europejskiej staje się niemożliwe. 

Czy jednak celem nie jest przypadkiem sprowadzenie kultury polskiej i europejskiej do roli „jednej z wielu”? Unia Europejska chłonąca dzisiaj migrantów z innych kontynentów promuje przekonanie, że inne kultury i religie mają tę samą wartość, co nasza. W USA dojrzała już koncepcja związana z tzw. krytyczną teorią rasy, że kultura europejska jest wręcz gorsza od innych, jako opresyjna, dyskryminująca i nieekologiczna. 

Religia w szkole: Trzeba jej bronić

Nie tylko założenie Ministerstwa Edukacji, że religia zostanie ograniczona do jednej lekcji w szkole stanowi wyzwanie dla katolików w Polsce. Egzekwowane jest również wprowadzanie tych lekcji do planów w godzinach ekstremalnych (o 7 rano i 15 lub 16 po południu), co w oczywisty sposób zniechęca do uczestnictwa w nich uczniów. Innym, mało jeszcze znanym problemem jest propozycja prowadzenia lekcji religii zamiast w ramach klasy, w grupach 30-osobowych złożonych z osób z różnych klas. W realiach szkolnych może się okazać, że są to także grupy w różnym wieku. Inną kontrowersją jest wykreślenie stopni z religii ze świadectw i zakaz wliczania ich do średniej.

Komisja Wychowania Katolickiego Komisji Episkopatu Polski zdecydowanie staje w obronie nauczania religii w Polsce, dbając o wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji, które odbyło się 9 kwietnia 2024 roku zaapelowano do wszystkich zainteresowanych stron: rodziców, nauczycieli, duchownych i decydentów, o wzajemne zrozumienie i odpowiedzialne podejście do kwestii wychowania religijnego dzieci i młodzieży. Czy apel ten będzie skuteczny, przekonamy się już wkrótce.

 

 

wAkcji24.pl Kultura /Andrzej Wierny/ 7.05.2024