Najważniejsze fragmenty wyroku

Bp. Marek Mendyk wygrywa sprawę o zniesławienie z "Gazeta Wyborcza"

Sąd Okręgowy w Świdnicy orzekł na korzyść bp. Marka Mendyka w sprawie przeciwko wydawcy 'Gazety Wyborczej’ i dziennikarce Ewie Wilczyńskiej.

Poznaj szczegóły wyroku i jego konsekwencje

Bp Marek Mendyk vs. Gazeta Wyborcza: Szczegóły wyroku

Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

W dniu 16 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy wydał wyrok na korzyść bp. Marka Mendyka w sprawie o zniesławienie przeciwko 'Gazecie Wyborczej’ i dziennikarce Ewie Wilczyńskiej. Sąd nakazał publikację przeprosin oraz usunięcie kłamliwego artykułu. Dodatkowo, wydawca 'Gazety Wyborczej’ został zobowiązany do przekazania 50.000 zł na cel społeczny. Wyrok ten podkreśla bezprawność działań pozwanych oraz ich brak rzetelności dziennikarskiej.

Przedstawiamy najważniejsze fragmenty uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dn. 16 kwietnia 2024 r.Bp Marek Mendyk vs. Gazeta Wyborcza: Opinia Psychologiczna

Analiza Opinii Psychologicznej Andrzeja Pogorzelskiego

„W toku postępowania wydana została na polecenie Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu opinia psychologiczna dotycząca Andrzeja Pogorzelskiego. Z wniosków opinii wynika, że badanie psychologiczne nie wskazuje na skłonność Andrzeja Pogorzelskiego do konfabulacji jednak do zeznań Andrzeja Pogorzelskiego należy podejść z ostrożnością.

Przemawia za tym bardzo długi upływ czasu od opisywanego zdarzenia, występujące przez tak długi okres zjawisko tzw. interferencji wspomnień, czyli nakładania się informacji, obrazów na siebie pochodzących z różnych źródeł, skłonności świadka do przesadnych reakcji emocjonalnych, do wyolbrzymiania i przejaskrawiania swoich spostrzeżeń, wystąpienie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w relacjonowanym przez Andrzeja Pogorzelskiego okresie, mogącego mieć negatywny wpływ na proces dokonywania przez niego spostrzeżeń, a także na zdolność do zapamiętywania.”

Bp Marek Mendyk vs. Gazeta Wyborcza: Ocena Sądu

Analiza Działań Pozwanych

„W niniejszej sprawie niewątpliwie uznać należy, że pozwani naruszyli dobra osobiste powoda, a działanie pozwanych było działaniem bezprawnym, nie mieli podstaw do tego by przedstawić powoda w negatywnym świetle. Działanie pozwanych obejmowało nierzetelne przedstawienie nieprawdziwych informacji.

Pozwani mieli świadomość, że toczyło się w Prokuraturze Rejonowej w Prudniku śledztwo w sprawie o popełniony wobec małoletniego poniżej lat 15 Andrzeja Pogorzelskiego czyn z art. 199 § 1 kk i art. 200 § 1 kk w zw. z art. 11§2 kk, które postanowieniem z dnia 12 grudnia 2022 r., w sprawie sygn. akt 4342-0.Ds.1659.2022 zostało umorzone na podstawie art. 17 §1 pkt 6 kk wobec ustalenia, iż nastąpiło przedawnienie karalności.” 

 „Użyte przez pozwaną Ewę Wilczyńską sformułowania bez wątpienia wykraczają poza przyjęte normy opisywania faktów, zjawisk przez profesjonalistów, w tym dziennikarzy i są dalekie od rzeczowości i obiektywizmu.

Ponadto pozwana nie zweryfikowała uzyskanych informacji z innymi źródłami. Nie próbowała wyjaśnić posiadanych informacji z powodem.

Podjęła jedynie jedną próbę skontaktowania się z rzecznikiem kurii świdnickiej i to za pośrednictwem wiadomości sms co nie sposób uznać za dołożenie staranności w zwróceniu się do powoda o zajęcie stanowiska odnośnie oświadczeń Andrzeja Pogorzelskiego.”

Klęska Newsweek'a i Gazety Wyborczej.

Bp Marek Mendyk vs. Gazeta Wyborcza: Miażdżąca ocena sądu

Sąd: Bezprawność działań pozwanych jest oczywista

„W przedmiotowej sprawie bezprawność działań pozwanych jest oczywista. Podawanie nieprawdziwych, niesprawdzonych rzetelnie i obraźliwych informacji naruszających dobra osobiste powoda ma charakter działania bezprawnego. Podkreślenia wymaga, że rozmiar naruszenia dóbr osobistych i krzywdy powoda są dotkliwe i niezwykle duże. Publiczne udostępnienie oskarżeń – całkowicie nieuzasadnionych o pedofilię stygmatyzuje na całe życie. Stosownie do stanowiska zawartego w Uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04 obowiązek przedstawiania zjawisk zgodnie z prawdą jest potwierdzony w art. 6 prawa prasowego adresowanym do osób odpowiedzialnych za publikacje materiału prasowego. Nieuchronnym zjawiskiem realizacji prawa do krytyki bywają jednak materiały nieodpowiadające bezwzględnemu wymaganiu prawdziwości. W takim wypadku okolicznością usprawiedliwiającą odpowiedzialnego staje się dochowanie przez dziennikarza szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych polegające przede wszystkim na sprawdzeniu zgodności z prawdą wiadomości uzyskanych z niepewnego źródła.”

Bp Marek Mendyk vs. Gazeta Wyborcza: Działania Dziennikarskie

Brak Weryfikacji Źródeł przez Ewę Wilczyńską

„Przechodząc na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż pozwana Ewa Wilczyńska nie dochowała rzetelności dziennikarskiej przed publikacją materiałów z udziałem Andrzeja Pogorzelskiego, nie zweryfikowała źródeł osobowych, dokumentacji, informacji od osób trzecich. Pozwana podnosiła, że nie zidentyfikowała niczego co mogłoby podważać wiarygodność Andrzeja Pogorzelskiego. Pozwana Ewa Wilczyńska podała, że wiedziała, że nie ma na to dowodów, to jest słowo przeciwko słowu. Pozwana podnosiła, że Andrzej Pogorzelski w jej ocenie był osobą zdeterminowaną, nadał tej sprawie jawność, pokazał imię i nazwisko, wizerunek co miało jej zdaniem przemawiać za jego prawdomównością.Pozwana przyznała, że wiedziała, że czyn o którym relacjonował Andrzej Pogorzelski jest przedawniony z punktu widzenia prawa karnego. Ponadto pozwana twierdziła, że publikacja materiałów była podyktowana działaniem w ważnym interesie społecznych, z intencją ukazania problemu molestowania obecnego w społeczeństwie i próbą pomocy ofierze przestępstwa.”

Bp Marek Mendyk vs. Gazeta Wyborcza: Ocena Sądu

Bezprawne naruszenie dóbr osobistych biskupa

 „Okoliczności niniejszej sprawy świadczą o winie pozwanych w bezprawnym naruszeniu dóbr osobistych powoda. Świadczą one bowiem o braku profesjonalizmu i należytej staranności w zbieraniu materiałów do artykułu prasowego a następnie przedwczesne opublikowanie niepotwierdzonych informacji pomimo świadomości, że rzekome molestowanie seksualne małoletniego Andrzeja Pogorzelskiego uległo przedawnieniu, a nadto poza samym Andrzejem Pogorzelskim nikt inny nie potwierdził możliwości dopuszczenia się przestępstwa przez powoda.

 Należy przy tym mieć na względzie podwyższone standardy jakich oczekiwać można i należy od wyspecjalizowanych podmiotów jakimi są gazety, w szczególności o zasięgu ogólnopolskim, dziennikarze, wydawcy, redaktorzy. Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, do oceny zasadności wysokości zgłoszonego żądania, Sąd uznał, iż znajduje ono jedynie częściowe uzasadnienie w okolicznościach faktycznych sprawy.”

 Decyzja Sądu i Jej Konsekwencje

„W ocenie Sądu kwota 50.000 zł będzie adekwatna do zakresu niedogodności jakich doznał powód w związku z bezprawnym działaniem strony pozwanej. Dobre imię powoda ucierpiało i niezależnie od późniejszych rozstrzygnięć, będzie zapamiętany w swoim środowisku i nie tylko jako osoba, której zarzucano popełnienia przestępstwa molestowania seksualnego na szkodę małoletniego poniżej 15 lat, czyli osoba niegodna zaufania. Sytuacja ta kosztowała powoda dużo nerwów i frustracji. Z drugiej jednak strony żądana kwota 100.000 zł jawiła się w ocenie Sądu jako istotnie zawyżona. Ponadto sam fakt zapadnięcia niniejszego wyroku, może przyczynić się do przywrócenia powodowi dobrego imienia w jego środowisku i poza nim, w opinii publicznej. W konsekwencji w pkt V dalej idące powództwo Sąd oddalił.

Powód domagał się zobowiązania pozwanych do opublikowania oświadczeń o treści żądanej przez powoda oraz zobowiązania pozwanej AGORA S.A. do usunięcia ze strony internetowej spornego materiału prasowego oraz zasądzenia solidarnie od pozwanych na cel społeczny kwoty 100.000 zł. Pozwani wnosili o oddalenie powództwa. Żądanie w zakresie roszczeń niemajątkowych zostało uwzględnione natomiast żądanie w zakresie zasądzenia kwoty 100.000 zł uwzględnione w połowie. Można zatem przyjąć, iż powód wygrał proces i dlatego też na podstawie art. 98 § 1 oraz § 3 kpc w związku z art. 99 kpc sąd zasądził od pozwanych na rzecz powoda zwrot kosztów procesu.wAkcji24.pl | Wiara | JSN | 28.05.2024

Ks. Mike Schmitz: Dlaczego lepiej być katolikiem a nie po prostu chrześcijaninem?

wAkcji24.pl: Ks. Mike Schmitz tłumaczy dlaczego lepiej być katolikiem: Często otrzymuję pytania: „Więc jesteś katolikiem, prawda?”. Odpowiadam: „Tak, jestem”. Ludzie pytają: „Jaka jest główna różnica między Kościołem Katolickim a innymi wyznaniami protestanckimi lub niekatolickimi?”. Odpowiedź może sprowadzać się do jednego słowa: autorytet. Wiem, że to słowo budzi negatywne emocje u wielu z nas. Nie lubimy go, budzi opór. Ale co właściwie oznacza autorytet?

Adw. Artur Wdowczyk: W Polsce często media wydają wyroki a nie sądy [PODCAST]

wAkcji24.pl: W dzisiejszym odcinku podcastu „Rozmowy w Akcji” ksiądz Jakub Klimontowski i adwokat Artur Wdowczyk, pełnomocnim księdza biskupa Marka Mendyka w głośnej sprawie pomówień medialnych rozmawiają o kwestiach wyroków sądowych, odpowiedzialności dziennikarzy oraz wyzwań, z jakimi borykają się osoby pomówione. Dowiemy się także, jak medialne oskarżenia wpływają na wizerunek Kościoła i całej społeczności chrześcijańskiej w Polsce. Zapraszamy do wysłuchania fascynującej rozmowy pełnej refleksji nad sprawiedliwością i rzetelnością w mediach.

Cisza wyborcza – narzędzie przeciwko Kościołowi Katolickiemu?

wAkcji24.pl: Cisza wyborcza obowiązuje w krajach tradycyjnie uważanych za katolickie, takich jak Włochy, Hiszpania, Francja czy Polska. Czy to przypadek, że tam gdzie nie istnieje silny i zjednoczony kościół ciszy wyborczej nie potrzeba wprowadzać?

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem ciała – Chorych odwiedzać

wAkcji24.pl: Biskup Ignacy Dec tłumaczy co oznacza chrześcijański obowiązek „chorych odwiedzać”: Choroba jest doświadczeniem nas wszystkich.  W Katechizmie Kościoła Katolickiego,  w punkcie 1500, czytamy: „Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci”.

ks. Jakub Klimontowski: Maryja Królowa Polski. Jak miłość do Maryi kształtuje nasze postawy

wAkcji24.pl: Maryja Królowa Polski! Od wieków Maryja, matka naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa była gorąco czczona wśród Polaków. Historia pokazuje, że Matka Boża odegrała i wciąż odgrywa ważną rolę w historii naszego narodu. Uroczystość Maryi Królowej Polski, obchodzona każdego roku 3 maja, w sposób niezwykle wyjątkowy ukazuje rys maryjny naszego narodu. 

Biskup Marek Mendyk wzywa do jedności. Potraktujmy to z największą powagą

wAkcji24.pl: Synod Diecezji Świdnickiej, który Biskup Marek Mendyk zaingurował 18 maja 2024 roku, ma stać się nie tylko momentem refleksji, ale i inauguracją wspólnego działania. W jego centrum stawiane są pytania o tożsamość chrześcijańską, o fundamenty naszej wiary i kierunki, w których powinniśmy podążać jako wspólnota wierzących.

ks. Jakub Klimontowski: Cuda Eucharystyczne a I Synod Diecezji Świdnickiej

Człowiek lubi doświadczać, czuć, widzieć, dlatego do naszej wyobraźni przemawiają cuda eucharystyczne. Mogą one wzmocnić naszą wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii. Zwracają uwagę na świętość Mszy Świętej oraz przypominają o głębi miłości Boga, który pozostaje...

Bp James Conley: Depresja – katolickie podejście. Relacja biskupa który doświadczył ciemności

wAkcji24.pl: Bp James Conley o tym czym jest depresja i jak z nią wygrać: Nasz świat doświadcza kryzysu zdrowia psychicznego. Lęk i depresja ciążą na życiu wielu ludzi – często są to młodzież i młodzi dorośli. Jest jednak nadzieja. Mówię to z doświadczenia. Przeszedłem własną drogę problemów psychicznych, która zabrała mnie na dno ciemności i potem z powrotem do życia, w którym ponownie doświadczam radości i jeszcze głębszej miłości do naszego Pana.

Bp Ignacy Dec: Uczynki miłosierne względem duszy – Grzeszących upominać (1)

wAkcji24.pl | Bp Ignacy Dec: Pośród uczynków miłosiernych co do duszy na pierwszym miejscu Kościół wymienia: „Grzeszących upominać”. Wskazuje to na jego ważność. Podejmując refleksję nad tym uczynkiem miłosiernym, spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania: jakie są podstawy biblijne obowiązku upominania?; kto jest powołany do udzielania upomnień?; jaki jest motyw upominania, jaka forma oraz sposób udzielania i przyjmowanie upomnień?

Bp Thomas John Paprocki: Prezydent Biden kpi z naszej wiary katolickiej

wAkcji24.pl | Opinie | Biskup Thomas John Paprocki, biskup Springfield in Illinois (USA): W ubiegłym miesiącu, 23 kwietnia 2024 r., prezydent USA Joe Biden wzmocnił swoje poparcie dla grzechu aborcji, wykonując znak krzyża podczas wiecu aborcyjnego w Tampie na Florydzie.